Publicerad: 20 augusti 2019

Psykisk hälsa, jämlik vård

Personer med psykisk sjukdom riskerar sämre hälsa och förtida död och får inte lika vård vid somatisk sjukdom.

Den psykiska ohälsan har ökat från 1990-talet fram till idag. Ökningen är störst bland kvinnor i åldern 16-34 år. Psykiatriska diagnoser var 2012 den största orsaken till sjukskrivning och frånvaro från arbetsmarknaden. En långsiktig handlingsplan togs fram av SKL för perioden 2012-2016 för att möta dessa utmaningar. I handlingsplanen är de prioriterade målgrupperna barn och unga mellan 0-25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och sjukdom samt personer med allvarlig psykisk sjukdom och långvarig psykisk funktionsnedsättning.

SKL:s arbete för barns psykiska hälsa

SKL har sedan några år genom en överenskommelse med regeringen bedrivit ett aktivt arbete för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Som del i detta arbete har SKL tagit fram verktyg för sociala investeringar som möjliggör för kommuner och landsting att göra förebyggande och hälsofrämjande insatser så tidigt som möjligt och mäta effekterna av dessa investeringar. Enligt olika modeller kan även beräkningar göras som synliggör de kostnader som barns psykiska ohälsa medför samhällsekonomiskt. Det tydliggör vikten av att samverka mellan kommun, landsting och stat samt att staten i flera fall vinner på att tidiga insatser sker.

Psykisk hälsa

Psykisk funktionsnedsättning

Genom samordning av olika insatser mellan kommun, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan allvarliga psykiska, fysiska och sociala konsekvenser minskas hos personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom och därigenom säkerställa en bättre kvalitet inom alla livsområden

Nyanlända

SKL fick i en överenskommelse tre miljoner av regeringen för att under 2015 göra en förstudie om hur man kan möta ohälsa hos nyanlända och asylsökande. Förstudiens syfte är att öka hälsoundersökningar och att identifiera behov och erbjuda tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska hälsan samt öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering i Sverige. Utmaningen är att snabbt öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer – från insatser som ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin.

Insatser för bättre psykisk hälsa

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot