Publicerad: 5 oktober 2018

Biobanker i Sverige

I dag finns ca 450 biobanker förtecknade i Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) register över Sveriges biobanker. Över hälften av dessa hanteras av landstingen.

De 200 biobanker som hanteras av landstingen innefattar också de största provmängderna (cirka 150 miljoner prov). Merparten av alla prov tas och hanteras av landstingen för både vård, forskning och läkemedelsprövning. Varje år tillförs biobankerna cirka 3-4 miljoner biobanksprov. Den dominerande delen (95%) utgörs av sjukvårdprov tagna för diagnos men tusentals prov tas även i vården för forskning i exempelvis registerstudier, akademiska studier och kliniska prövningar.

Dessa prover behövs främst för hälso- och sjukvårdens utredningar och behandlingar av patienter, men de har också ett stort värde för forskning och utbildning. Biobankslagen reglerar användningen av dessa sparade prov med individens samtycke.

Satsningar på biobanker

SKLs kongress 2015 beslöt att bifalla styrelsens motionssvar om satsningar på landstingens biobanker.

Styrelsens motionssvar (PDF, nytt fönster)

SKLs styrelse fattade hösten 2015 beslut om ett yttrande rörande 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.
I yttrandet framhålls att infrastruktursatsning på biobanker är ett prioriterat område.

Styrelsens yttrande (PDF, nytt fönster)

Satsningar på biobanker i budgetpropositionen för 2017

För 2018 beräknar regeringen att Vetenskapsrådets forskningsanslag ökar med 30 mkr för biobanker och register. Detta anslag ökar med 10 mkr både 2019 och 2020.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Satsningar på biobanker i forskningspolitiska propositionen 2017-2020

I den forskningspolitiska propositionen beskrivs på sidan 97 satsningarna på biobanker.

Forskningspolitiska propositionen 2017-2020 (PDF, nytt fönster)

Utredning om ny biobankslag

Enligt kommittédirektivet ska en särskild utredare göra en översyn av den befintliga biobankslagen. Utredningen ska redovisa ett delbetänkande 1 maj 2017 och ett slutbetänkande senast den 31 december 2017.

Kommittédirektiv

Samordning och enhetliga rutiner

Det Nationella Biobanksrådet är ett organ som tillsatts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att verka för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring Biobankslagen och dess praktiska tillämpning.

Biobank Sverige

Gemensam utveckling av biobanker

Sveriges biobanker behöver utvecklas för ökad nytta för sjukvård och forskning. Vetenskapsrådet och SKL ger därför tillsammans i uppdrag åt Nationellt biobanksråd och BBMRI.se att skapa en enhetlig svensk biobanksstruktur.

Gemensam svensk biobanksstruktur på gång

En rapport har sammanställts 2013 på uppdrag av SKL och Vetenskapsrådet. En projektgrupp med representanter för det nationella biobanksrådet (NBR) och den svenska nationella infrastrukturen för biobanksverksamhet och analys av biologiska prover (BBMRI.se) har arbetat med följande områden: enhetlig provhantering, enhetlig datahantering, finansiering och förvaltning samt kunskapsöverföring.

Rapport Gemensam svensk biobanksstruktur på gång (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot