Publicerad: 19 augusti 2016

Internationell jämförelse, ICBP

SKL medverkar i projektet, ”International Cancer Benchmarking Partnership”. Projektet innehåller fem moduler och ska förklara skillnader i överlevnad i cancer mellan länder med jämbördiga och jämförbara sjukvårdssystem.

I projektet medverkar England, Wales, Kanada, Australien, Nordirland, Danmark, Norge och Sverige.

Inriktning på modulerna

De fem modulerna är inriktade på följande faktorer:

  1. Insamling av grunddata (bland annat överlevnad, screening, förloppet från upptäckt till diagnos och behandling) 
  2. Befolkningens medvetenhet och beteenden
  3. Primärvårdens uppfattningar och agerande  
  4. Grundorsaker till sent diagnostiserande 
  5. Olika behandlingsmönster

Projektet ”slutrapporterades” med en rapport till regeringen den 31 januari 2013 men det internationella samarbetet fortsätter i SKL-regi enligt nedanstående beskrivning. I den internationella styrgruppen (board) deltar Gunilla Gunnarsson.

Resultat och fortsatt arbete

Modul 1

Resultaten från modul 1 publicerades i den engelska medicintidskriften The Lancet vid årsskiftet 2010/11. Sverige står sig mycket bra och återfinns bland de länder som har bäst överlevnad i cancer.

Alla deltagande länders överlevnadssiffror har också förbättrats över tid. Arbetet i modul 1 har gått vidare med studier av sjukdomsstadium vid diagnos. I dagsläget är fyra artiklar publicerade.

Patienter i Sverige har jämförelsevis gynnsamma stadier vid diagnos, det vill säga tumörerna är mindre utbredda och lättare tillgängliga för behandling. Modul ett har letts av Mats Lambe och Jan Adolfsson.

I modul 2–5 ska man försöka hitta orsakerna bakom de skillnader i canceröverlevnad mellan de deltagande länderna, som modul ett uppvisade.

Publikationer, modul 1

Överlevnad, The Lancet

Lärdomar internationell stadieindelning, International Journal of Cancer

Stadiespecifik överlevnad äggstockscancer, Gynecologi Oncology

Stadiespecifik överlevnad lungcancer (PDF, nytt fönster)

Stadiespecifik överlevnad bröstcancer (British Journal of Cancer)

Stadiespecifik överlevnad kolorektalcancer (Informa Healthcare)

Modul 2

I modul 2 har 3 000 personer bland allmänheten i Stockholms Gotlands- och Uppsala-, Örebroregionerna telefonintervjuats om deras syn på och kunskaper om cancer. Tre artiklar är publicerade.

Telefonintervjun visade att svenskar har något sämre kunskap om symtom på cancer än övriga länders befolkning, men känner däremot väl till att cancer företrädesvis drabbar äldre. Svenskar bedömer det vara lättare att söka läkarkontakt vid symtom än befolkningen i de övriga länderna.

Modul 2 leds av carol.tishelman@ki.se

Publikationer, modul 2

Medvetenhet om risker med att bränna sig som barn, och att sola i solarium samt om förändringar av födelsemärken i Danmark, Nordirland, Norge och Sverige (The European Journal of Public Health)

Olikheter i cancerkunskap (British Journal of Cancer)

Intervjuverktyg (BMJ Open)

Kända och okända riskfaktorer för cancer bland svenskar (Onkologi nr 5/13)

Modul 3

För närvarande pågår analys och sammanfattning av modul 3, där allmänläkare har besvarat en webb-enkät om handläggning av cancerpatienter. Två artiklar gällande metodutveckling samt sjukvårdssystemens påverkan har publicerats.

Hösten 2014 kommer resultatet av webbenkäten att publiceras. 

Modul 3 leds av hans.thulesius@ltkronoberg.se

Publikationer, modul 3

Om sjukvårdssystemens betydelse för vårdresultatet (Social Science & Medicine)

Utveckling av enkätinstrument för mätning av primärvårdens betydelse för skillnader i cancerdiagnoser (BMC Family Practice)

Modul 4

Under 2013 startade det svenska arbetet i modul 4, med deltagande av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro och Regionalt cancercentrum syd.

Två hundra patienter per diagnos (lungcancer, bröstcancer, kolorektalcancer)  har tillfrågats om sitt eget vårdförlopp via enkät. Ledtider och symtom som orsakade vårdbegäran kommer att fokuseras.

Insamling av data i alla deltagande länder planeras vara klart december 2014. Därefter vidtar analys och sammanställning.

Modul 4 leds av mats.lambe@akademiska.se och martin.malmberg@skane.se

Publikationer, modul 4

Hur ser patientens förlopp ut fram till en cancerdiagnos ? Metoder för jämförelse av tio olika länder / områden inom ramen för det internationella benchmarkingprojektet.

Modul 5

I modul 5 har Sverige hittills deltagit med uppgifter om datakvalitet i cancerregistret och kvalitetsregister men valt att tacka nej till deltagande i fortsatt arbete i modulen.

Projektet innebär goda möjligheter till lärande genom att Sverige kan medverka i ett brett internationellt samarbete med länder vars sjukvårdssystem medger jämförelser med svenska förhållanden. Resultatet kan utgöra en grund för fortsatt förbättringsarbete på olika nivåer i svensk cancervård till nytta för medborgare som drabbas av cancer.

Publikationer

Läs vidare

Sverige ligger i toppen när det gäller överlevnad i tjock- och ändtarmscancer. Det visar en studie inom det internationella jämförelseprojektet ICBP, som Sverige deltar i.

Sverige i topp när det gäller överlevnad i tarmcancer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot