Publicerad: 5 oktober 2018

Internationell jämförelse, ICBP

SKL medverkar i projektet, ”International Cancer Benchmarking Partnership”. Projektets första fas innehåller fem moduler och målet är att förklara skillnader i överlevnad i cancer mellan länder med jämbördiga och jämförbara sjukvårdssystem.

I projektets första fas medverkar England, Wales, Kanada, Australien, Nordirland, Danmark, Norge och Sverige. För närvarande planeras fas två där Sverige valt att avstå från medverkan.

Inriktning på modulerna

De fem modulerna är inriktade på följande faktorer:

 1. Insamling av grunddata (bland annat överlevnad, screening, förloppet från upptäckt till diagnos och behandling) 
 2. Befolkningens medvetenhet och beteenden
 3. Primärvårdens uppfattningar och agerande  
 4. Grundorsaker till sent diagnostiserande 
 5. Olika behandlingsmönster

Projektet ”slutrapporterades” med en rapport till regeringen 31 januari 2013 men det internationella samarbetet fortsätter i SKL:s regi enligt nedanstående beskrivning tills första fasen är helt avslutad. I den internationella styrgruppen (board) deltar Gunilla Gunnarsson, handläggare för nationella cancerstrategin.

Resultat och fortsatt arbete

Resultaten hittills har sammanfattats i rapporten Evidence for policy and practise.

Evidence for policy and practice (ICBP) 2016, Cancer Research UK (PDF, nytt fönster)

Modul 1

Resultaten från modul 1 publicerades i den engelska medicintidskriften The Lancet vid årsskiftet 2010/11. Sverige står sig mycket bra och återfinns bland de länder som har bäst överlevnad i cancer.

Alla deltagande länders överlevnadssiffror har också förbättrats över tid. Arbetet i modul 1 har gått vidare med studier av sjukdomsstadium vid diagnos. Patienter i Sverige har jämförelsevis gynnsamma stadier vid diagnos, det vill säga tumörerna är mindre utbredda och lättare tillgängliga för behandling. Framförallt gäller detta bröstcancer. Däremot föreligger mer avancerade stadier vid diagnos av lungcancer.

I modul 2–5 har ICBP försökt hitta orsakerna bakom de skillnader i canceröverlevnad mellan de deltagande länderna, som modul ett uppvisade.

Modul 2

I modul 2 har 3 000 personer bland allmänheten i Stockholms Gotlands- och Uppsala- Örebroregionerna telefonintervjuats om deras syn på och kunskaper om cancer.

Telefonintervjun visade att människor i Sverige har något sämre kunskap om symtom på cancer än övriga länders befolkning, men känner däremot väl till att cancer företrädesvis drabbar äldre. Invånare i Sverige bedömer det vara lättare att söka läkarkontakt vid symtom, än befolkningen i de övriga länderna.

Modul 3

I modul 3 har allmänläkare besvarat en webb-enkät om handläggning av cancerpatienter. Arbetet visade stor skillnad i tillgång till diagnostiska tester mellan deltagande länder. Svenska primärvårdsläkare tillhörde gruppen med bäst tillgång.

Modul 4

Under 2013 startade det svenska arbetet i modul 4, med deltagande av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro och Regionalt cancercentrum syd.

Två hundra patienter per diagnos (lungcancer, bröstcancer, kolorektalcancer) har tillfrågats om sitt eget vårdförlopp via enkät. Ledtider och symtom som orsakade vårdbegäran kommer att fokuseras. Preliminärt visar modulen att det internationellt är betydligt längre och mer varierande ledtider för kolorektalcancer jämfört bröstcancer. Resultat och publikationer från modulen förväntas i årsskiftet 2017-2018.

Modul 4 leds av mats.lambe@akademiska.se och martin.malmberg@skane.se

Modul 5

Modul 5 har som avsikt att identifiera faktorer som påverkar korttidsöverlevnad. En hypotes är att skillnader i cancerregistrering påverkar 1-årsöverlevnad. I modul 5 har Sverige hittills deltagit med uppgifter om datakvalitet i cancerregistret och kvalitetsregister.

Att dödsbevis där cancerdiagnos sätts för första gången inte följs upp i Sverige har misstänkts kunna vara en del i Sveriges höga 1-årsöverlevnad. Ett arbete kring cancerregistrering har startats av RCC Uppsala Örebro tillsammans med Socialstyrelsen.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunilla Gunnarsson
  Handläggare
 • Bo Alm
  KommunikationsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot