Publicerad: 19 juni 2019

Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 fortsätta utveckla cancervården i Sverige. Målet är att förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.

Överenskommelse – Kortare väntetider i cancervården 2019 (PDF, nytt fönster)

Den viktigaste insatsen är att fortsätta arbetet med att införa det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Överenskommelsen för 2019 består av tre delar:

  • Det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp
  • Insatser inom barncancervården
  • Ytterligare insatser på cancerområdet

SVF-arbetet under 2019 ska fokusera på att nå målen för 2020. Det redan uppnådda målet, att 70 % av cancerfallen ska utredas via SVF, ska bestå. Arbetet behöver också intensifieras för att målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får starta behandling inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås.

Överlevnaden i barncancer ökar. Även barncancervården står dock inför utmaningar, inte minst när det gäller långtidsuppföljning och kompetensförsörjning. Övergången till vuxenvården är ett område som också ska stärkas.

I överenskommelsen ingår även ett antal ytterligare insatser som ska vara fullföljda innan utgången av 2019. En del pågående insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Ekonomisk omfattning av satsningen 2019

Överenskommelsen omfattar totalt 446 000 000 kronor. Dessa fördelar sig på nedanstående insatsområden.

340 miljoner kronor

Stimulansmedel till regionerna för fortsatt införande av det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp. I överenskommelsen redovisas vilka krav regionerna ska uppfylla för att ta del av stimulansmedlen.

9 miljoner kronor

Till SKL för Regionala cancercentrum i samverkans arbete med att ge nationellt stöd till RCC och regionernas införande av standardiserade vårdförlopp.

18 miljoner kronor

för regionalt stöd genom bland annat RCCs stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete.

60 miljoner kronor

för insatser inom barncancervården, varav 54 miljoner kronor till arbetet vid landets barncancercentrum och 6 miljoner kornor till RCC för regionalt stöd till barncancercentrumen.

19 miljoner kronor

för övrigt arbete inom cance­rområdet, bland annat utveckling av nationella vårdprogram, läkemedelsregistrering samt prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

Målet med överenskommelsen

Målet med överenskommelsen är en förbättrad tillgänglighet inom cancervården genom kortare vänte­tider och minskade regionala skillnader. Införandet av vårdförlopp ska ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos cancerpatienterna, bland annat genom bättre information och mer delaktighet.

Arbetet under 2019 kommer att fokusera på att nå SVF-målen 2020. Arbetet behöver löpa på så att måluppfyllelsen om att 70 % av de som insjuknar i cancer utreds via ett standardiserat vårdförlopp består. Därtill behöver arbetet intensifieras för att målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får sin utredning inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås.

I detta arbete ingår också att minska variationen av väntetider och att arbeta med de standardiserade vårdförlopp vars väntetider ligger längst från måluppfyllelsen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot