Publicerad: 29 september 2017

Överenskommelse 2015–2018 om kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra tredje året av den nationella satsningen 2015-2018 för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården.

Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor, varav 407 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp. Dessutom fortsätter staten att stödja regionala cancercentrums arbete inom ett antal andra utvecklingsområden.

Överenskommelse – Kortare väntetider i cancervården 2017 (PDF, nytt fönster)

Gunilla Gunnarsson om överenskommelsen för kortare väntetider i cancervården 2017:

Ekonomisk omfattning av satsningen 2017

Överenskommelsen omfattar totalt 447 000 000 kronor. Dessa fördelar sig på nedanstående insatsområden.

407 miljoner kronor

Stimulansmedel till landsting och regioner för införande av ytterligare 10 standardiserade
vårdförlopp.

9 miljoner kronor

Till SKL för regionala cancercentrum i samverkans arbete med framtagandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp, nationellt stöd och kommunikationsinsatser.

18 miljoner kronor

Till regionala cancercentrum, varav 12 miljoner (2 miljoner till varje regionalt cancercentrum) för regionalt stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet av standardiserade vårdförlopp. 6 miljoner (1 miljon per regionalt cancercentrum) ges för insatser som syftar till att ytterligare stärka primärvårdens arbete med att införa standardiserade vårdförlopp.

13 miljoner kronor

Till SKL för övrigt arbete inom cance­rområdet, bland annat fortsatt stöd för regionala cancercentrum i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering av cancervården och uppföljning av cancerläkemedel.

Målet med överenskommelsen

Målet med överenskommelsen är förbättrad tillgänglighet inom cancervården genom kortare vänte­tider och minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart förkortas.

Införandet av vårdförlopp ska även ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet.

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på utvecklingsarbetet inom ramen för nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Satsningen ska också knyta RCC och landstingens linjeorgani­sation närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot