Publicerad: 19 december 2017

Överenskommelse 2015–2018 om kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2018 genomföra det avslutande fjärde året av den nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården.

Överenskommelse – Kortare väntetider i cancervården 2018 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447,5 miljoner kronor, varav 391 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp. Dessutom fortsätter staten att stödja regionala cancercentrums arbete inom ett antal andra utvecklingsområden.

I överenskommelsen avger regeringen även en avsiktsförklaring för sitt långsiktiga arbete med cancervården efter 2018.

Ekonomisk omfattning av satsningen 2018

Överenskommelsen omfattar totalt 447 500 000 kronor. Dessa fördelar sig på nedanstående insatsområden.

391 miljoner kronor

Stimulansmedel till landsting och regioner för införande av tre nya standardiserade vårdförlopp under 2018 samt fortsatt införande av de 28 standardiserade vårdförlopp som införts under 2015-2017.

9 miljoner kronor

Till SKL för Regionala cancercentrum i samverkans arbete med att ge nationellt stöd till landstingens införande av standardiserade vårdförlopp.

18 miljoner kronor

Till regionala cancercentrum, varav 12 miljoner (2 miljoner till varje regionalt cancercentrum) för regionalt stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet av standardiserade vårdförlopp, och 6 miljoner (1 miljon per regionalt cancercentrum) för arbetet med att stödja kvalitetssäkring av de standardiserade vårdförloppen.

29,5 miljoner kronor

Till SKL för att fullfölja pågående insatser och fortsätta det arbete som påbörjats under de senaste åren med nationella cancerstrategin. Det omfattar bland annat stöd för Regionala cancercentrum i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering av cancervården, patientinformation om och uppföljning av cancerläkemedel, prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

Målet med överenskommelsen

Målet med överenskommelsen är förbättrad tillgänglighet inom cancervården genom kortare vänte­tider och minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet mellan att välgrundad misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart förkortas. Införandet av vårdförlopp ska ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos cancerpatienterna, bland annat genom bättre information och mer delaktighet.

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på utvecklingsarbetet inom ramen för nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Satsningen ska också knyta RCC och landstingens linjeorgani­sation närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården.

Insatserna i överenskommelsen ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och resultaten av arbetet ska bli tydliga för såväl landsting som invånare och patienter. Erfarenheter, slutsatser och resultat ska så långt möjligt komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot