Publicerad: 21 mars 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Överenskommelse 2015–2018 om kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra år två av den nationella satsningen 2015-2018 för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården.

Överenskommelsen för 2016 omfattar totalt 444 miljoner kronor, varav 406 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp. Dessutom fortsätter staten att stödja regionala cancercentrums arbete inom ett antal andra utvecklingsområden.

Kortare väntetider i cancervården, överenskommelse mellan staten och SKL 2016 (PDF, nytt fönster)

Ekonomisk omfattning av satsningen 2016

Överenskommelsen omfattar totalt 444 000 000 kronor. Dessa fördelar sig på nedanstående insatsområden.

406 miljoner kronor

Stimulansmedel till landsting/regioner för införande av ytterligare tretton standardiserade
vårdförlopp.

9 miljoner kronor

Till SKL för RCC i samverkans arbete med framtagandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp, nationellt stöd och kommunikationsinsatser.

18 miljoner kronor

Till RCC, varav 12 miljoner (2 miljoner till vardera RCC) för RCC:s regionala stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet av standardiserade vårdförlopp samt 6 miljoner (1 miljon per RCC) att nyttjas för stöd till verksamhetens utveckling av multidisciplinära konferenser.

11 miljoner kronor

Till SKL för övrigt arbete inom cance­rområdet bland annat fortsatt stöd för RCC i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering av cancervården, Min vårdplan m.m.

Standardiserade vårdförlopp viktigaste insatsen

Arbetet med att förbättra tillgängligheten ska ske genom fortsätta införandet av det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp.

13 nya vårdförlopp införs under 2016

Under 2015 har alla landsting fattat beslut och påbörjat införandet av de fem första standardiserade vårdförloppen. Under 2016 ska det arbetet fortsätta. Därutöver ska landstingen besluta om samt påbörja införandet 13 nya standardiserade vårdförlopp.  

Minst tio ytterligare standardiserade vårdförlopp ska tas fram under 2016 för införande under 2017.

Målet med överenskommelsen

Målet med överenskommelsen är förbättrad tillgänglighet inom cancervården genom kortare vänte­tider och minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart förkortas.

Införandet av vårdförlopp ska även ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet.

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på utvecklingsarbetet inom ramen för nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Satsningen ska också knyta RCC och landstingens linjeorgani­sation närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården.

Läs vidare

Frågor och svar om satsningen och standardiserade vårdförlopp (på RCC-webben)

Online-statistik över antalet patienter utredda enligt standardiserat vårdförlopp i regioner och landsting (på RCC-webben)

Informationsmaterial och mer om satsningen om standardiserade vårdförlopp (på RCC-webben)

Tidigare års nationella satsningar inom cancervården med slutrapporter

Samtliga överenskommelser mellan SKL och regeringen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot