Publicerad: 5 oktober 2018

Detta gör SKL

Landsting och kommuner ska erbjuda god vård till sin befolkning. Med god vård menas att den är säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och ändamålsenlig och att den ges i rätt tid.

SKL stödjer kommuner och landsting att utveckla vården kontinuerligt. Det handlar om att stärka kunskskapsstyrningen genom att utveckla och förvalta uppföljningsstöd, följa upp och ta fram jämförelser, samordna processer och funktioner för kunskapsstöd inom flera verksamhetsområden, stödja ny kunskapsuppbyggnad, systematiskt förbättringsarbete och lärande samt erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte.

SKL:s positionspapper om evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvård och socialtjänst

SKL:s inriktning kring samlade insatser med hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

  • Mari Forslund
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot