Publicerad: 3 maj 2017

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Den svenska mödra- och förlossningsvården håller hög medicinsk kvalitet, det finns dock utvecklingsområden. Komplikationer och skador som kan uppstå när kvinnor föder barn är ett problemområde som kvarstår.

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som finns inom såväl förlossningsvården som hälso- och sjukvård med betydelse för kvinnors hälsa i övrigt. Satsningen pågår under 2015-2019.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Inom ramen för överenskommelsen fördelas under 2017 totalt 490 miljoner kronor till landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till primärvården).

Överenskommelsens målsättningar under perioden 2015-2019 är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, och jämlik vård inom förlossningssjukvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (PDF, nytt fönster)

Fördelning av medel till landstingen, regeringen.se

En halv miljard extra till förlossningsvården

500 miljoner kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Pengarna betalas ut under 2017, men får användas såväl 2017 som 2018. Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. För att få ta del av tillskottet ska landstingen uppfylla de grundläggande kraven i överenskommelsen, vilket alla landsting redan visat att man gör för 2017.

En halv miljard till förlossningsvården, Regeringens webbplats

I filmklippet berättar Eva Estling, samordnare av patientsäkerhetsfrågor på SKL, om överenskommelsen.

Kartläggning av den svenska förlossningsvården

SKL har genomfört en kartläggning av nuläget och utmaningar inom förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. Kartläggningen bygger på intervjuer, resultat från en workshop, litteraturstudier och analyser av offentlig statistik.

Flera utmaningar och förbättringsområden har identifierats:

Förlossningsvården

Förlossningsvården kan bli mer lyhörd för kvinnors behov och upplevelser.

  • Kunskap finns, trots det drabbas fortfarande många kvinnor av förebyggbara bristningar.
  • Kompetensförsörjningen är en känd och påtaglig utmaning inom förlossningsvården men den kräver också nya angreppssätt.
  • Kunskapsutvecklingen inom förlossningsvården skulle vinna på en ökad nationell samordning.
  • Den ökande mängden data om förlossningsvården bör kunna användas bättre i det systematiska kvalitetsarbetet.

Övrig vård som rör kvinnors hälsa

  • Kvinnans behov bör ställas i centrum i primärvården – det finns stor förbättringspotential gällande anpassad vård och läkemedelsförskrivning.
  • Smärttillstånd är vanligare hos kvinnor, därför behövs mer kunskap.
  • Ett utökat och mer jämlikt stöd i frågor som rör den sexuella- och reproduktiva hälsan.
  • Ett ökat fokus på äldre och yngre kvinnors fysiska och psykiska hälsa.

Kartläggningen Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot