Publicerad: 7 februari 2017

Glasögonbidrag till barn och unga

Från den 1 mars har alla barn och unga rätt att få bidrag till glasögon och linser. Tidigare har barn under  åtta år fått bidrag till glasögon, nu har även barn mellan åtta och 20 år rätt att få bidrag till glasögon och linser. Landstinget hanterar bidraget som uppgår till 800 kronor. 

Ny lag om bidrag till glasögon

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:35) och förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga i kraft. Enligt lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga så ska landstinget/regionen lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga mellan 8 och 19 år som landstinget är skyldiga att erbjuda hjälpmedel enligt 3 b § hälso- och sjukvårdslagen, dvs. de som är bosatta inom landstinget eller kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen och stadigvarande vistas där.

Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Privatpersoner

Om du är en privatperson som har frågor om glasögonbidraget så ska du vända dig till ditt landsting.

Lista över landsting och regioner

Olika bidragsgivning i olika landsting

Bidragsgivningen ser olika ut i olika landsting och regioner (nedan landstinget). Den nya lagen och förordningen anger att landstingen ska lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga men inte hur detta ska gå till.

Revidering av delegationsordningen

Landstings- eller regionfullmäktige behöver fatta beslut om att uppdra åt en nämnd att ansvara för hanteringen av bidraget.

Vad innefattar bidraget?

Bidraget uppgår till 800 kr per person och ges för den faktiska glasögon- eller linskostnaden. Bidraget reduceras till den verkliga kostnaden om den understiger bidragsbeloppet. Kostnad som överstiger bidragsbeloppet samt synundersökning och tillbehör betalas av kund/förmyndare. Byts ett glas ges bidrag endast för ett glas.
Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.
Barn med nytt recept eller ordinationsintyg med nya styrkor får nytt bidrag oavsett hur många bidrag de tidigare fått.

Hur får man del av bidraget?

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker. Om en synundersökning inte resulterar i ordination ges ingen ersättning för glasögon av landstinget.
Ordinationsunderlaget ska vara daterat tidigast när barnet fyllt 8 år och senast dag innan 20 år. Man har sex månader på sig att kvittera ut glasögon eller linser efter att man fyllt 20 år. Finns giltigt recept från ögonmottagning gäller det istället för ordinationsintyg.
Beslut om glasögonbidrag till barn och unga mellan 8 och 19 år får överklagas
Enligt 3 § lagen (2016:35) bidrag för glasögon till vissa barn och unga kan beslut om bidrag till barn och unga som är mellan 8 och 19 år överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande till kammarrätt krävs prövningstillstånd.

Beslut om bidrag kan överklagas

Regeringen gör i förarbetena till lagen (prop. 2015/16:71 sid. 18) bedömningen att eftersom skyldigheten för landstingen att lämna bidrag till kostnader för glasögon eller kontaktlinser enligt lagen också medföra en rättighet för den berörda målgruppen så kan besluten om bidrag överklagas. Det är endast beslut om bidrag till glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år som kan överklagas. Beslut om bidrag till glasögon enligt 3 d § hälso- och sjukvårdslagen som avser yngre barn kan inte överklagas.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga.

Hur, när och till vem överklagar man?

Landstinget är skyldigt att upplysa den som berörs av beslutet hur personen ska göra för att överklaga. Av informationen ska det framgå hur personen ska göra för att överklaga beslutet och vart överklagandet ska skickas. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan. En person som fått ett överklagbart beslut har tre veckor på sig att överklaga och tiden räknas från det datum då den enskilde fick del av beslutet.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen. Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot