Publicerad: 19 mars 2018

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda i mötet med patienten och dess närstående. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, samt stöd till verksamhetsutveckling och till ledarskapet i systemet för kunskapsstyrning.

I dagsläget omfattar systemet för kunskapsstyrning den verksamhet som landstingen och regionerna ansvarar för, men målet är att hitta former för ett gemensamt arbete med kommunerna också.

Representanter från landsting och regioner utgör grupperingarna i och arbetar med frågor i systemet. Arbetet sker med stöd från SKL och i samverkan med staten.

Presentation om landsting och regioners system för kunskapsstyrning (PPT, öppnas i nytt fönster)

SKL:s förbundsstyrelses beslut att rekommendera landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Samspel för kunskapsstyrning

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning bygger på en organisationsmodell med tre nivåer; mikro, meso och makro. Nivåerna behöver samspela med varandra.

Mikro – vårdteam

Här möts patienter och vårdgivare. Här finns vårdteam, stödsystem och verksamhetschefer. Det är på denna nivå som systemet behöver skapa värde för att få effekt och göra skillnad.

Aktörer och grupperingar på mikronivå ska ha tillgång till och använda bästa möjliga kunskap. Arbete ska vara fokuserat på patienternas behov och erfarenheter ska spridas vidare i systemet.

Meso – landsting och region

På denna nivå finns landsting och regioner med hälso- och sjukvårdsledning, sjukvårdsregioner och samarbete med kommuner. Aktörer och grupper på mesonivå ska stödja vårdgivare i att använda bästa tillgängliga kunskap samt utveckla och förbättra verksamheter på mikronivån. Ledningar på mesonivån behöver följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet med verksamheten.

Makro – nationell nivå

Landsting och regioner i samverkan, SKL där stödfunktionen för systemet finns och samverkan med staten. Aktörer och grupperingar på makronivå ska underlätta samverkan mellan huvudmännen och med myndigheter, bland annat så att det blir enklare att ta fram relevanta och användbara kunskapsstöd och sätt att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård.

Kopplingen till Nationella kvalitetsregister

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2018. I den framgår bland annat att kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård och ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Nationella kvalitetsregister

Primärvårdsrådets roll i systemet

Det Nationella primärvårdsrådets huvudsakliga uppdrag är att bidra till ökad kunskap och dialog – såväl inom som mellan nivåerna i sysytemet (lokal, regional, nationell).

Primärvårdsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot