Publicerad: 17 oktober 2019

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Sveriges regioner, med stöd av SKL, etablerar ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Vad är kunskapsstyrning?

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

Vision

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Presentation om regioners system för kunskapsstyrning (PPT, nytt fönster)

Representanter från regioner

Största delen av arbetet inom kunskapsstyrningen sker i regionerna samt i landets sjukvårdsregioner, med stöd från SKL och i samverkan med staten och patient- och professionsföreningar.

I dagsläget omfattar kunskapsstyrningssystemet regionerna, och arbete pågår för att hitta samarbetsformer tillsammans med kommunerna.

Rekommendation till regioner att etablera en struktur för kunskapsstyrning (PDF, nytt fönster)

Film om kunskapsstyrning

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, om systemet för kunskapsstyrning.

Samspel för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningssystemet bygger på en organisationsmodell med tre nivåer; mikro, meso och makro. Nivåerna samspelar med varandra.

Mikro – vårdteam

Här möter patienter och vårdgivare varandra. Här finns vårdteam, stödsystem och verksamhetschefer. Det är på den här nivån som systemet behöver skapa värde för att få effekt och göra skillnad.

Aktörer och grupperingar på mikronivå ska ha tillgång till och använda bästa möjliga kunskap. Arbete ska fokusera på patienternas behov, och erfarenheter ska spridas vidare i systemet.

Meso – region

På den här nivån finns regioner med hälso- och sjukvårdsledning, sjukvårdsregioner och samarbete med kommuner.

Aktörer och grupper på mesonivå ska stödja vårdgivare i att använda bästa tillgängliga kunskap samt utveckla och förbättra verksamheter på mikronivån. Ledningar på mesonivån behöver följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet med verksamheten.

Makro – nationell nivå

Makronivån är regioner i samverkan, SKL där stödfunktionen för systemet finns och samverkan med staten.

Aktörer och grupperingar på makronivå ska underlätta samverkan mellan huvudmännen och med myndigheter, bland annat så att det blir enklare att ta fram relevanta och användbara kunskapsstöd och sätt att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård.

Kopplingen till Nationella kvalitetsregister

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård, samt ett viktigt stöd för att uppnå en jämlik hälsa och kunskapsbaserad och resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Nationella kvalitetsregister

Aktuellt

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot