Publicerad: 14 februari 2019

Nationella programområden

Det finns 23 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

De nationella programområdena kommer i sin tur att skapa nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika diagnosområden och vid behov för specifika frågor.

Ledamöter i respektive NPO samt Nationella primärvårdsrådet (PDF, nytt fönster)

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. För några programområden ligger värdskapet vid SKL, då finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från SKL.

Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationell stödfunktion

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett respektive NPO.

Nationella programområdens uppdrag

  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
  • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
  • omvärldsbevaka
  • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • nivåstrukturering
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Nationella programområden

Akut vård

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Lisa Kurland

Processtöd: Ola Dahlberg, ola.dahlberg@regionvastmanland.se

Barn och ungdomars hälsa

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Simon Rundqvist

Processtöd: Ingvor Andersson, ingvor.andersson@rjl.se

Cancersjukdomar

Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns)
samt vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen

Ordförande: Beatrice Melin

NPO Cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan.

Regionala cancercentrum i samverkan

Endokrina sjukdomar

Värdskap: Norra sjukvårdsregionen

Ordförande: Håkan Fureman

Processtöd: Helen Abrahamsson, helen.abrahamsson@vll.se

Kunskapsstöd inom diabetes

Hjärt- och kärlsjukdomar

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Bertil Lindahl

Processtöd: Emma Brusling, emma.brusling@regionvastmanland

Hud- och könssjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Lena Lundeberg

Processtöd: Kristina Ateva, kristina.ateva@sll.se

Infektionssjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Olle Reichard

Processtöd: Christina Walldin, christina.walldin@sll.se

Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens)

Kvinnosjukdomar och förlossning

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Masoumeh Rezapour Isfahani

Processtöd: Charlotte Lindqvist, charlotte.lindqvist@regionostergotland.se

Levnadsvanearbete

Värdskap: Norra sjukvårdsregionen

Ordförande: Lars Weinehall

Processtöd: Annika Serrander, annika.serrander@rvn.se

Lung- och allergisjukdomar

Värdskap: Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Anders Ullman

Processtöd: Kerstin Hinz, kerstin.hinz@vgregion.se

Kunskapsstöd inom astma och KOL

Mag- och tarmsjukdomar

Värdskap: Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Hans Törnblom

Processtöd: Maria Dahlström Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Medicinsk diagnostik

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Joachim Lundahl

Processtöd: Jenny Björk, jenny.n.bjork@sll.se

Nervsystemets sjukdomar

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Jesper Petersson

Processtöd: Anna Benemark, anna.benemark@skane.se

Kunskapsstöd inom stroke

Njur- och urinvägssjukdomar

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Anders Christensson

Processtöd: Joel Björnklev, joel.bjornklev@skane.se

Psykisk hälsa

Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns)
samt vilande värdskap Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind

NPO psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webb

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Stefan Bragsjö

Processtöd: Siv Folkhammar Andersson, siv.folkhammarandersson@ltkalmar.se

Reumatiska sjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Ralph Nisell

Processtöd: Programområde under uppstart

Rörelseorganens sjukdomar

Värdskap: Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Maziar Mohaddes

Processtöd: Anna Norman Kjellström, anna.kjellstrom@vgregion.se

Sällsynta sjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Anna Wedell

Processtöd: Anna Zucco, anna.zucco@sll.se

Tandvård

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Gunnel Håkansson

Processtöd: Ulrika Svantesson, ulrika.svantesson@regionhalland.se

Äldres hälsa

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Madelene Johanzon 

Processtöd: programområde under uppstart 

Ögonsjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Anne Odergren

Processtöd: Carina Libert, carina.libert@sll.se

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Göran Laurell

Processtöd: Kerstin Troedsson, kerstin.troedsson@akademisk.se

Nationellt primärvårdsråd

Värdskap: SKL samt vilande värdskap Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Emma Spak

Processtöd: Sofia Kialt, sofia.kialt@skl.se

Nationellt primärvårdsråd

Nyttan av att arbeta tillsammans nationellt

Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande nationellt programområde kvinnosjukvård och förlossning, om vad som är nyttan av att arbeta tillsammans nationellt.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot