Publicerad: 20 september 2017

Framgångsfaktorer i strokevården

18 framgångsfaktorer går att se hos landsting och vårdenheter som kan inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till bättre kvalitet av strokevården.

Ett flertal framgångsfaktorer har visat sig påverka strokevårdens kvalitet i landstingen.  I en rapport och inspirationsskrift beskrivs dessa, baserat på data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke samt djupintervjuer med aktiva inom strokevården vid sjukhus och i landsting.

Inspirationsskrift kring framgångsfaktorer i strokevården

Rapport: Framgångsfaktorer i strokevården

Genom det nationella kvalitetsregistret Riksstroke finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat utifrån viktiga kvalitetsindikatorer

Utgångspunkten har varit fem indikatorer

Indikatorer har valts som fokuserar på den akuta strokevården, och där gott vetenskapligt underlag finns. Följande indikatorer har studerats:

  • Andel patienter som läggs in direkt på strokeenhet.
  • Andel patienter som behandlas med trombolys.
  • Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolys.
  • Andel patienter med stroke och förmaksflimmer som får antikoagulantia vid utskrivning.
  • Andel patienter som får tidig understödd hemgång.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot