Publicerad: 14 december 2017

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

För att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv kunskapsstyrning på olika nivåer inom hälso- sjukvården etablerar landsting och regioner 2018, med stöd av SKL, ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Syftet är att göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården, att de tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda i mötet med patienten. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, samt stöd till verksamhetsutveckling och till ledarskapet i systemet för kunskapsstyrning.

I avvaktan på att det nya, gemensamma systemet etableras, fortsätter de tidigare etablerade programråden sitt arbete för vissa diagnoser.

Tidigare etablerade programråd

Nationella samverkansgrupper tillsätts för sju områden:

  • Metoder för kunskapsstöd
  • Kvalitetsregister
  • Uppföljning och analys
  • Läkemedel och medicintekniska produkter
  • Forskning och Life Science
  • Patientsäkerhet
  • Tillfälliga satsningar.

Uppdraget är att leda och samordna det nationella arbetet inom området.

Det etableras 18 nationella programområden med experter som i sin tur kommer att ha nationella arbetsgrupper inom olika diagnoser. Arbetet leds av styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala kunskapsorganisation till denna nationella struktur. Det är först då effekten når hela vägen fram till patientmötet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot