Publicerad: 27 november 2017

Nationella programråd

Kunskapsstyrning är ett utvecklingsområde för att skapa en bättre omsorg och hälso- och sjukvård. Programråden ska ta fram bästa tillgängliga kunskap i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

De nationella programråden finns inom den befintliga strukturen för kunskapsstyrning, och kommer att finnas kvar i avvaktan på att landstings och regioners gemensamma system för kunskapsstyrning etableras i början av 2018.

Landstings och regioners gemensamma system för kunskapsstyrning

Programråden är gemensamma för kommuner och landsting/regioner och ska ta fram bästa tillgängliga kunskap i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

De nationella programråden är:

 • Astma/KOL
 • Diabetes
 • Stroke
 • ADHD
 • Barn och ungas psykiska hälsa
 • Depression och ångest
 • Antibiotikaförebyggande arbete
 • Biobanker
 • Internetbaserad stöd och behandling
 • Levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården
 • Primärvård

De nationella programrådens uppdrag

De nationella programråden fungerar som ett komplement till kunskapsstrukturerna på regional nivå. De nationella programråden ska:

 • Analysera och identifiera gapen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten genom att kartlägga befintliga underlag, identifiera oönskade variationer och behov av klinisk forskning
 • Ta fram mål och indikatorer för vårdens kvalitet
 • Identifiera och sprida framgångsfaktorer
 • Ta fram och revidera kunskapsunderlag såsom nationella vårdprogram, standardiserade vårdplaner och riktlinjer
 • Följa upp och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i vårdpraxis
 • Bidra till konsensusutlåtande då vetenskapligt stöd saknas.

Från kunskapsstöd till konkret nytta

De kunskapsstöd och riktlinjer som tas fram behöver huvudmännen sprida och anpassa till regionala och lokala förutsättningar för att kunskapen ska omvandlas till konkret nytta i vård och omsorg.

De nationella samverkansgrupperna för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården samt socialtjänst är uppdragsgivare till de nationella programråden.

Nationell samverkan för kunskapsstyrning

Huvudmannagruppen

Nytt programråd för långvarig smärta?

Rapporten ”Nationellt uppdrag smärta” är framtagen av en särskilt tillsatt expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Rapporten är ett beredande underlag för att avgöra om det finns behov av en nationell samordning och ett beslut om eventuellt formerande av ett nationellt programråd för långvarig smärta.

Rapporten Nationellt uppdrag smärta (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot