Publicerad: 16 augusti 2016

Kunskapsstyrning, nationella programråd

Kunskapsstyrning är ett centralt utvecklingsområde för att skapa en bättre omsorg, hälso- och sjukvård. För detta ändamål stödjer SKL regionernas och kommunernas arbete med att etablera nationella programråd för att bästa tillgängliga kunskap ska finnas vid varje individmöte i socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.

Sedan satsningens start 2012 har regionerna etablerat tio nationella programråd: Tre inom kroniska sjukdomar (astma/KOL, diabetes, stroke), tre inom psykisk hälsa (ADHD, barn och ungas psykiska hälsa samt depression och ångest), samt fem nyckelområden inom vården (antibiotikaförebyggande arbete, biobanker, internetbaserad stöd och behandling, levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården samt primärvård).

Vid etableringen av ett nationellt programråd utgår huvudmännen från hänsyn till stora behov i befolkningen, folksjukdom, stora samhällskostnader, skillnader i vård- och omsorgspraxis samt behov av kvalitetsförbättring.

Nationella programrådens uppdrag

Kunskapsstöd till ledning i vård och omsorg

De nationella programrådens arbete underlättar för huvudmän och ledning inom landsting och kommun att använda bästa tillgängliga kunskap i utförande av hälso- och sjukvården, samt följa upp och förbättra den. Deras uppdrag är i huvudsak att ta fram nationella kunskapsstöd och att konkretisera Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt att identifiera prioriterade områden som Socialstyrelsen inte täcker in.

Från nationella kunskapsstöd till konkret nytta

De kunskapsstöd och riktlinjer som de nationella programråden tar fram behöver huvudmännen sprida och anpassa till regionala och lokala förutsättningar för att kunskapen ska omvandlas till konkret nytta i vård och omsorg. Parallellt med satsningen att bygga upp nationella programråd pågår satsningar med att vidareutveckla regionala strukturer för kunskapsstyrning samt att utarbeta former för samverkan mellan de nationella programråden och de regionala kunskapsstrukturerna.

Uppdragsgivare till de nationella programråden är de nationella samverkansgrupperna för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Huvudmännen samverkar även med myndigheterna samt professionsföreträdare.

Nationell samverkan för kunskapsstyrning

Huvudmannagruppen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot