Publicerad: 20 september 2017

Astma och KOL, nationellt programråd

Astma och KOL är två av Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar. I Sverige beräknas 10 procent av befolkningen ha astma och cirka en halv miljon KOL. Tillsammans kostar de uppskattningsvis drygt 20 miljarder kronor per år. Att behandla dessa sjukdomar optimalt sparar mycket i både lidande och pengar.

Astma/KOL:s kunskapsstöd

Nedan finner du Nationella programrådet för astma/KOL:s kunskapsstöd som går att beställa från SKL:s webbutik. Möjligheterna till goda resultat ökar när astma/KOL behandlas strukturerat, och patient samt behandlare tillsammans följer upp insatserna. Att vården är evidensbaserad och likvärdig i hela landet är viktigt.

KOL - Min behandlingsplan

KOL – Min behandlingsplan (pdf) är ett stöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Tillsammans med patientutbildning kan en skriftlig behandlingsplan stödja patienten att själv agera, både när sjukdomen är stabil samt vid försämring. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anger i sina rekommendationer att en skriftlig behandlingsplan bör erbjudas till personer med KOL. Det finns vetenskapligt stöd för att en sådan förutom att den ökar möjligheten till egenvård även bidrar till en tidig upptäckt av försämringsperioder (s.k. exacerbationer). Om patienten då kan påbörja sin behandling direkt kan antalet sjukbesök minska.

Beställ KOL - Min behandlingsplan

Beställ KOL - Min behandlingsplan, Användarmanual

Verksamhetsmål

Nationella programrådet för astma/KOL har som målsättning att minska variationer i astma- och KOLvården samt öka följsamheten till bästa tillgängliga kunskap. Programrådets insatser utgår bland annat från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

 1. Underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik genom att ta fram kunskapsstöd som kommer att innehålla:
  1. Spirometri, tillvägagångssätt, spirometrikörkort
  2. Diagnostik av astma hos barn och vuxna
  3. FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL
  4. Diagnostik av KOL
  5. Differentialdiagnos astma-KOL
  6. Riktad allergiutredning i olika åldrar
 2. Uppnå fullgod astmakontroll genom att underlätta användning av frågeformulären ACT och CAT.
 3. Ändamålsenlig behandling i samverkan med patienten och som stärker dennes resurser genom att erbjuda behandlingsplaner med stöd av eHälsa och integrering av behandlingsplaner i journalsystemen.
 4. Öka interprofessionell samverkan mellan alla professioner i astma- och KOLvården.
 5. Kvalitetssäkra astma- och KOL-mottagningar i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering. Projektet utförs tillsammans med de nationella programråden för stroke och diabetes.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot