Publicerad: 15 november 2017

Astma och KOL, nationellt programråd

Programrådet för astma/KOL tar fram kunskapsstöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Målet är att minska variationer i astma- och KOL-vården och att den bästa tillgängliga kunskapen används.

Kunskapsstöd för Astma/KOL

Kunskapsstödet går att beställa från SKL:s webbutik.

KOL - Min behandlingsplan

Användarmanual till KOL - Min behandlingsplan

Behandlingsplanen är ett stöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Tillsammans med patientutbildning kan en skriftlig behandlingsplan stödja patienten att själv agera, både när sjukdomen är stabil samt vid försämring.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anger i sina rekommendationer att en skriftlig behandlingsplan bör erbjudas till personer med KOL. Det finns vetenskapligt stöd för att en behandlingsplan ökar möjligheten till egenvård samt bidrar till en tidig upptäckt av försämringsperioder (så kallade exacerbationer). Om patienten då kan påbörja sin behandling direkt kan antalet sjukbesök minska.

Filmer om diagnostik av astma/KOL

Filmerna vänder sig till personal inom primär- och specialistvård och innehåller instruktioner för att underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik av astma/KOL patienter. Instruktionerna utgår bland annat från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

Filmerna har tagits fram i samarbete med Kunskapscentrum Astma, Allergi & KOL, Region Skåne.

Verksamhetsmål

Nationella programrådet för astma/KOL har som målsättning att minska variationer i astma- och KOL-vården samt öka följsamheten till bästa tillgängliga kunskap. Insatserna utgår bland annat från Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL.

 1. Underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik genom att ta fram kunskapsstöd som kommer att innehålla:
  1. Spirometri, tillvägagångssätt, spirometrikörkort
  2. Diagnostik av astma hos barn och vuxna
  3. FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL
  4. Diagnostik av KOL
  5. Differentialdiagnos astma-KOL
  6. Riktad allergiutredning i olika åldrar
 2. Uppnå fullgod astmakontroll genom att underlätta användning av frågeformulären ACT och CAT.
 3. Ändamålsenlig behandling i samverkan med patienten och som stärker dennes resurser genom att erbjuda behandlingsplaner med stöd av eHälsa och integrering av behandlingsplaner i journalsystemen.
 4. Öka interprofessionell samverkan mellan alla professioner i astma- och KOLvården.
 5. Kvalitetssäkra astma- och KOL-mottagningar i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering. Projektet utförs tillsammans med de nationella programråden för stroke och diabetes.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot