Publicerad: 24 april 2017

Biobank, nationellt programråd

Prov tagna i sjukvården är mycket värdefulla vid forskning. Tillgång till samlingar av prov sparade i biobanker gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel. Lagar, riktlinjer och rätt utbildning är essentiella för en etisk och korrekt användning.

Nationellt biobanksråd (NBR) är landstingens och regionernas samverkansorgan för biobanksfrågor och gemensam tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter. NBR:s uppdrag är att med gällande lagstiftning underlätta att humanbiologiskt material ställs till förfogande för hälso- och sjukvård, forskning och utveckling med hänsyn till den enskilda provgivarens integritet.

Verksamhetsmål 2016

  • Uppnå ett effektivare resursutnyttjande för vårdgivare, universitet och industri som hanterar biobanksprov inom sin respektive verksamhet.
  • Underlätta genomförandet av de krav biobankslagen ställer på hälso- och sjukvården inom biobanksområdet, till exempel vad gäller information och samtycke, forskning och tillgång till biobanksprov.
  • Verka för en nationell samordning av landstingens biobanksprojekt och på så sätt förhindra regionala skillnader i viktiga beslut som rör vård, forskning och utveckling inom biobanksområdet.
  • Aktivt bidra till att utvecklingen av olika IT-system för registrering av biobanksprover leder till att väsentlig information kan integreras mellan olika nationella biobanksregister.

Ledamöter i nationellt biobanksråd

Biobanker i Sverige

Nationellt biobanksråds hemsida

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot