Publicerad: 20 september 2017

Levnadsvanearbete, nationellt programråd

Det finns en positiv utveckling mot bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Samtidigt ökar skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Det övergripande målet för nationella programrådet för levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården är att levnadsvanor ska ingå som en naturlig del i arbetet med prevention och behandling av kroniska sjukdomar. Nationella programrådet för levnadsvanor samarbetar därför tillsammans med de nationella programråden för astma/KOL, diabetes och stroke. Programrådets insatser utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, det vill säga riskbruk av alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Verksamhetsmål 2016

Programrådet ska under 2016 verka för:

  • Konsensus i hur vården ska uppmärksamma personer med ohälsosamma levnadsvanor.
  • Att stödja genomförandet av informationsspecifikationen för levnadsvanor
  • Att goda exempel på förebyggande levnadsvanearbete är spridda och utvärderade.

Programrådet arbetar också med att uforma stöd till ledning och styrning samt att lyfta upp behovet av att prioritera levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot