Publicerad: 9 februari 2018

Stroke, nationellt programråd

Programrådet för stroke identifierar förbättringsområden, inventerar kunskapsunderlag och kartlägger goda exempel inom strokevården. Här samlas beslutsstöd som tagits fram av det nationella programrådet för stroke.

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar. Cirka 25 000 personer får stroke varje år, vilket beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor varje år. Det finns stor potential att förebygga stroke genom förändrade levnadsvanor samt att med snabb och rätt sjukvård möjliggöra för fler att återgå till ett liv utan komplikationer efter en stroke.

Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

Beslutsstöd Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling efter ischemisk stroke

Beslutsstödet gäller för akut utredning på sjukhus av akuta strokesymtom. Det är till för att stödja personalen i akutvården vid utredning och behandling av patienter framförallt inom den akuta strokevården. Akutbehandling med intravenös trombolysbehandling vid ischemisk stroke hos vuxna kan medföra stor patientnytta.

Beslutsstöd, Körkort efter stroke/TIA

Beslutsstöd Körkort efter stroke/TIA

Beslutsstödet är till för att hjälpa patient och läkare att rätta sig efter gällande föreskrifter på ett likvärdigt sätt i hela landet. Det är en rutin för utredning, tester och hanteringen av anmälningsskyldighet och vapeninnehav efter stroke/TIA.

Instruktionsfilm NIH strokeskala (NIHSS)

NIH Strokeskala (NIHSS)

Kort instruktionsfilm vars syfte är att underlätta en likformig tillämpning av NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) i Sverige. Målgruppen för filmen är de personalkategorier som tar hand om strokepatienterna när de kommer in akut till slutenvården.

Programrådets verksamhetsmål

  • Kvalitetssäkra och skapa jämlik trombektomiverksamhet
  • Kvalitetssäkra nationella beslutsstöd och vårdprogram, samt kartlägga och granska de befintliga
  • Öka tillgängligheten och bidra till en jämn kvalitet på sjukhusens strokeutbildningar
  • Kvalitetssäkra strokeenheter i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering
  • Underlätta hanteringen av körkortsfrågan efter stroke genom att ge åtgärdsförslag och rekommendationer
  • Öka möjlighet till jämlik vård för patienter med annat språk än svenska.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot