Publicerad: 7 november 2018

Landsting och regionsamverkan inom medicinteknik

Ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder syftar till att en skapa en jämlik tillgång till nya terapier baserat på bästa tillgängliga kunskap. Sjukvårdens resurser ska också används på ett effektivt sätt.

2017 beslutade landsting- och regioner om en handlingsplan och ett antal åtgärder för att etablera en tätare samverkan inom det medicintekniska området. Målet är att uppnå ett mer samordnat införande av nya medicintekniska produkter och metoder. Besluten togs utifrån SKL:s förstudie "Samordnat införande av medicinteknik".

Förstudie: Samordnat införande av medicinteknik

Landstingens samverkan inom läkemedelsområdet är förebild och arbetet är en del av Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. På landstingens- och regionernas uppdrag leder SKL arbetet med att utveckla samverkan inom medicinteknik.

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Genomförandeprojekt

Under våren 2018 har ett genomförandeprojekt etablerats och ett nätverk med kontaktpersoner i landsting och regioner har bildats. En sjukvårdsregionalt sammansatt nationell grupp, Arbetsgrupp Medicinteknik, utarbetar tillsammans med SKL:s genomförandeprojekt och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ett förslag på en process och en organisation för ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder. Läs mer om arbetsgrupp Medicinteknik nedan.

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik utgör styrgrupp för arbetet.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik

Aktiviteter 2018

Några av de saker som ska åstadkommas under 2018 är att:

 • utveckla en horisontspaningsprocess tillsammans med TLV
 • etablera samverkan med de nationella programråden
 • ta fram förslag på en beredande funktion och en besluts-/rekommendationsfunktion och
 • inleda ett arbete om upphandlings- och inköpsprocessens roll i ett ordnat införande.

Under försöksverksamhet har NT-rådet beslutat om ett fåtal rekommendationer inom det medicintekniska området.

Arbetsgrupp Medicinteknik

Arbetsgrupp Medicinteknik utgörs av en medicintekniskt sakkunnig representant från varje sjukvårdsregion och är ett utskott av det nätverk för ordnat införande av medicintekniska produkter som landsting och regioner har bildat.

Arbetsgruppens uppdrag är temporärt och kan komma att utvecklas. För närvarande har gruppen följande uppgifter:

 • samordna synpunkter och förslag inom det medicintekniska området inom den egna sjukvårdsregionen
 • vara bollplank gentemot SKL och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) inom det medicintekniska området, till exempel processfrågor runt horisontspaning och urval av produkter för ordnat införande
 • agera mellan nätverksmötena för kontaktpersoner medicinteknik och ska därmed möjliggöra ett mer snabbfotat arbetssätt
 • samarbeta med berörda nationella programområden i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Ledamöter

 • Norra: Sven-Göran Öhlén, Region Västernorrland
 • Stockholm/Gotland: Kristina Tedroff, Stockholms läns landsting
 • Sydöstra: Jan Fahlgren, Region Östergötland
 • Södra: Ulrika Sandberg, Region Kronoberg
 • Uppsala-Örebro: Stina Jorstig, Region Örebro län
 • Västra : Mia Isacson, Västra Götalandsregionen

Informationsansvarig

 • Gunilla Thörnwall Bergendahl
  Projektledare
 • Björn Liljekvist
  ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot