Publicerad: 15 oktober 2019

Omställning till en nära vård

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKL:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Vad är nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Närhet kan ha flera dimensioner, det kan exempelvis handla om:

 • geografisk närhet
 • närhet i relationen mellan patient och professioner, och med aktörer i civilsamhället samt närhet i form av kontinuitet, trygghet och samordning.
 • olika aspekter av tillgänglighet.

Utgångspunkten måste vara individens behov och upplevelse av närhet.


Framgångsfaktorer för den nära vården

I det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och regioner finns ett antal framgångsfaktorer:

 • Samverkan mellan kommuner och regioner
 • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen
 • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom
 • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt
 • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen
 • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.

Nära vård i Ängelholm

I Ängelholm arbetar kommun, vårdcentraler och sjukhus tillsammans i satsningen Hälsostaden för en mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv vård och omsorg. I skriften Nära vård i Ängelholm kan du läsa om Ängelholms mobila team som bygger broar mellan vårdgivare, nätverk som arbetar med kognitiv svikt och team som bekämpar hälsofaran ensamhet.

Publikation: Nära vård i Ängelholm

Nära vård i Borgholm

Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära. Arbetssättet har fått namnet Borgholmsmodellen.

Publikation: Nära vård i Borgholm (Borgholmsmodellen)

Nära vård i Alaska

Southcentral Foundation Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot