Publicerad: 22 januari 2019

Omställning till en nära vård

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKL:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Vad är nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Närhet kan ha flera dimensioner, det kan exempelvis handla om:

 • geografisk närhet
 • närhet i relationen mellan patient och professioner, och med aktörer i civilsamhället samt närhet i form av kontinuitet, trygghet och samordning.
 • olika aspekter av tillgänglighet.

Utgångspunkten måste vara individens behov och upplevelse av närhet.

Framgångsfaktorer för den nära vården

I det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och regioner finns ett antal framgångsfaktorer:

 • Samverkan mellan kommuner och regioner
 • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen
 • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom
 • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt
 • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen
 • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.

Nära vård i Borgholm

Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära. Arbetssättet har fått namnet Borgholmsmodellen.

Skrift: Nära vård i Borgholm (Borgholmsmodellen)

Proposition om nära vård och en förstärkt vårdgaranti

I januari 2018 lämnade regeringen propositionen Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (prop 2017/18:83). I propositionen föreslår regeringen bland annat en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen.

Ett förslag handlar också om att stärka vårdgarantin. Den enskilde ska inom viss tid garanteras medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, Regeringen

Nära vård i Alaska

Southcentral Foundation Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Emma Spak
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot