Publicerad: 2 november 2018

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården

SKL har ingått en överenskommelse med regeringen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården och nå ut mer till familjer med större behov. En viktig del av satsningen handlar om samverkan mellan barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård.

Satsningen syftar till att stärka de insatser som barnhälsovården redan gör, och att arbeta på nya sätt för att öka tillgängligheten och nå ut mer till barn och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation. På sikt är syftet att bidra till minskade skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar.

Fokus ligger på:

  • Ökad tillgänglighet för grupper som har eller riskerar att få sämre hälsa och tandhälsa, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet
  • Ökad samverkan mellan BVC, socialtjänst och vårdgivare inom tandvården, för barnets bästa

En del i satsningen handlar också om att nå ut till grupper med lägre vaccinationstäckning.

Målsättningen är att träffa liknande överenskommelser för 2019 och 2020.

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården (PDF, öppnas i nytt fönster)

Medel fördelas till landstingen/regionerna

Under 2018 fördelas 120 miljoner kronor till landstingen/regionerna.

Information om fakturering och verksamhetsuppföljning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Fördelning av medel till landstingen/regionerna (PDF, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning – landstingens/regionernas redovisningar

SKL ska lämna en delredovisning av pågående eller planerade insatser till Regeringskansliet senast 1 oktober 2018, och en slutrapport senast 31 mars 2019.

Inför delredovisningen och slutrapporteringen kommer SKL att sammanställa landstingens/regionernas arbete. SKL skickade ut frågor till delredovisningen i juni, sista svarsdag var 20 augusti 2018.

Slutredovisningen ska inkludera vilka resultat som uppnåtts och hur landstingen/regionerna planerar för att det uppnådda resultatet ska vidmakthållas efter 2018. Det kan handla om huruvida medlen har bidragit till nya arbetssätt, om nya samverkansformer har etablerats eller om befintliga förstärkts, vilka som nåtts av insatserna, utmaningar, liksom behov framåt. Slutrapportering till SKL ska göras senast 15 februari 2019.

Regeringsuppdrag att följa, analysera och stödja arbetet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa och analysera genomförandet av överenskommelsen, liksom att stödja landstingen/regionerna i deras arbete.

Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Även Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att följa och stödja landstingen/regionerna i deras arbete.

Regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten (PDF, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten har också fått ett uppdrag för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer för barn.

Regeringsuppdrag om vaccinationer (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot