Publicerad: 30 oktober 2019

Extra medel för tester av patientkontrakt

Det finns möjlighet för regionerna att söka extra medel för att utveckla konceptet patientkontrakt tillsammans med kommuner och invånare. Pengarna går att söka under hela 2019. Det handlar dels om hur patientkontrakt kan bidra till patientsäkerhet, dels om att i säker miljö träna samverkan med patienter.

Patientkontrakt som bidrar till patientsäkerhet

En hög grad av samverkan med patienten som delaktig och aktiv i sin egen vård och rehabilitering, bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Nu kan regionerna ansöka om extra medel för att konkret visa hur patientkontrakt bidrar till en ökad patientsäkerhet. Varje region kan få upp till 100 000 kronor för en sådan "testbädd".

Det som ska prövas och utvärderas är konkreta exempel på hur patientsäkerheten kan öka med en delaktig och medskapande patient. Den rapport som lämnas in förväntas ge inspiration och motivation i den fortsatt utvecklingen av patientkontrakt.

Pengarna kan sökas under hela 2019 och uppdraget ska redovisas senast 2020-12-20 genom en rapport med berättelser i form av skrift och filmer.

För mer information, kontakta projektledare Anette Nilsson eller samordnare Harald Grönqvist.
anette.nilsson@skl.se
harald.gronqvist@skl.se

Träna samverkan med patienter

Inbjudan har tidigare gått ut till regionernas projektansvariga för införande av patientkontrakt. Det går att söka extra medel för utvecklingsarbeten som svarar mot en av eller båda beskrivningarna:

1. Region och kommun tränar teamsamverkan tillsammans med patient/brukare, och utvecklar förmågor genom metoden Esther SimLab. Utifrån gemensamma insikter och lärande identifieras gemensamma förbättringsområden. Här vävs också in inspriration och medskick från pilottester som genomförts inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun inom ramen för patientkontrakt.

Stöd: Träningstillfällen och coachning utifrån metoden Esther SimLab.

2. Regionen skapar förutsättningar för invånare att träna sig i att tillvarata sina egna resurser och förbereda sig för att i mötet med vården/omsorgen utveckla gemensamma överenskommelser med gemensamt ansvar.

Stöd: Virtuellt nätverk kring hur träningsmiljöer kan skapas, utifrån tidigare erfarenheter från exempelvis Passion för livet, mötesplatser med patientföreningar, levande bibliotek med mera. (Vid anmälan till den här typen av test, kommer särskild inbjudan till det virtuella nätverket.)

För att få ta del av medlen (max 100 000 SEK/region) ska ansökan innehålla en beskrivning av

  • det planerade utvecklingsarbetets upplägg och innehåll
  • vilken målgrupp eller vilka målgrupper arbetet vänder sig till
  • vilka aktörer som kommer att vara involverade i arbetet.

Ansökan skickas senast 31 december 2019 till Harald Grönqvist, ansvarig handläggare för SKL:s arbete med patientkontrakt, harald.gronqvist@skl.se

Erbjudandet i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Metoden Esther SimLab

Esther SimLab är en modell för att praktiskt träna vård- och omsorgssituationer, med fokus på samverkan och samordning, utifrån ett personcentrerat och teaminriktat arbetssätt. Teamet som tränar består av patient och personal från slutenvården, vårdcentral och kommun.

Esther SimLab har co-designats/utvecklats inom Region Jönköpings län, tillsammans med patientföreträdare.

Esther SimLab, Region Jönköpings län

Aktiv dialog stärker patienten

En utvecklingsdag för praktiskt lärande med metodstödet Esther SimLab gav kommun- och regionanställda i Västmanland och Örebro insikter om vad en aktiv dialog betyder för patienten.
– Jag får verkligen syn på hur olika vi gör säger en deltagare under en av de avslutande reflektionerna. Inte bara inom vår region utan mellan oss som finns här idag.

Artikel: Praktiskt lärande med patientkontrakt ger insikt om värdet av en aktiv dialog för att stärka patienten (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot