Publicerad: 26 januari 2017

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Tillsammans med SKL tar landsting och regioner fram ett gemensamt kunskapsstöd för primärvården. Syftet med satsningen är att öka förutsättningarna för medarbetare att ge en säker och jämlik vård. 

Ett effektivt stöd för primärvården

Under 2017 fortsätter arbetet att ta fram ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Förslagen på IT- och informationsstrukturer, arbetsprocesser och framtida förvaltning och finansiering testas och förankras i regionerna.

Närmare 350 kunskapsdokument med ursprung i Stockholms läns landsting, Region Jönköpings län och Region Skåne görs tillgängliga via en nationell visningsyta samtidigt som landstingen bemannar tvärprofessionella ämnesgrupper med ansvar att förvalta och utveckla de nationella texterna.

Projektets mål är att det ska finnas en förvaltningsorganisation och långsiktig gemensam finansiering från landsting och regioner från och med 2018.

Modellen för det gemensamma kunskapsstödet ska underlätta för enskilda landsting att upprätthålla ett aktuellt, kvalitetssäkrat, lättillgängligt och omfattande kunskapsstöd, men också stimulera utvecklingen av lokala kunskapsorganisationer och samverkan mellan primärvård och den specialiserade vården.

Uppdrag och utgångspunkter

Utvecklingen av kunskapsstödet genomförs i samarbete med landsting och regioner inom ramen för statens och SKL:s överenskommelse ”Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”.

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017 (PDF, nytt fönster)

Några utgångspunkter:

 • Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014-2017.
 • Stödja tillämpning och spridning av nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer.
 • Ta vara på erfarenheter och befintliga kunskapsstöd för primärvården hos framför allt Stockholms läns landsting, Region Jönköpings län och Region Skåne.

Projektet samverkar med sjukvårdsregionerna genom den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK), de nationella programråden, regionala cancercentrum, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Projektets referensgrupp består av representanter för landets sex sjukvårdsregioner.

Projektet har samarbete med PrimärvårdsKvalitet, 1177 Vårdguiden, 1177 Rådgivningsstöd, Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Inera. Projektets modell för IT- och informationsstrukturer används dessutom i utvecklingen av ett nationellt kunskapsstöd för barnmedicin som startade hösten 2016.

Kunskapsstöd inom barnmedicin

Möjligheter och mål

Projektets vision är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Det nationella kunskapsstödet ska:

 • bidra till att medarbetare har förutsättningar att ge god, säker och jämlik vård i hela landet
 • garantera ett kunskapsinnehåll som är multiprofessionellt och multidisciplinärt
 • vara aktuellt, tillgängligt, överskådlig och sökbart
 • innehålla länkar till fördjupad kunskap och kvalitetssäkrad patientinformation
 • stimulera samverkan mellan vårdnivåer på lokal nivå
 • stimulera utveckling av landstingens kunskapsorganisationer
 • ge möjlighet att samordna och effektivisera landstingens produktion av kunskapsdokument
 • kunna integreras med landstingens egna IT-system
 • skapa möjligheter att utveckla framtida beslutsstöd

Primärvårdsnytt - kunskapsstöd primärvård

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot