Publicerad: 27 juni 2018

Tillgänglighet i primärvården

SKL har tillsammans med landstingen tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Under 2017 har flera landsting/regioner påbörjat införandet av modellen.

Projektet är en del av en överenskommelse mellan SKL och regeringen.

Under 2018 ska SKL fortsätta att utveckla den nationella väntetidsdatabasen. Syftet med uppföljningen i den nationella väntetidsdatabasen är att ge underlag till verksamhetsutveckling och möjlighet till jämförelser både inom och mellan landsting. Det möjliggör i sin tur utveckling och förbättring av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Resultaten presenteras publikt för medborgarna via vantetider.se och 1177.se.

Införande av uppföljningsmodellen i landstingen

SKL har tillsammans med landsting/regioner tagit fram en utvidgad modell för nationell uppföljning av tillgänglighet i primärvård. Modellen stödjer färdplanen mot en god och nära vård bland annat genom uppföljningen av en förstärkt vårdgaranti.

I flera landsting pågår förberedelser för att börja använda uppföljningsmodellen. Region Jönköpings län och Region Örebro län skickar månadsvis in data automatiskt till väntetidsdatabasen enligt den utökade uppföljningsmodellen. Resultat presenteras på vantetider.se.

Region Halland, landstinget Blekinge, landstinget Sörmland, landstinget Dalarna, Region Uppsala, Region Jämtland/Härjedalen samt landstinget Västerbotten har påbörjat arbetet med att införa den nya uppföljningsmodellen. Fler landsting har visat intresse för och vill få mer information av uppföljningsmodellen.

Etapp 3 av projektet

SKL planerar för etapp 3 i projektet och som fortsatt handlar om stöd till landsting/regioner i implementeringsarbetet. Samt att på olika sätt stödja landsting/regioner att använda sina resultat som underlag vid utvecklingsarbeten i syfte att förbättra tillgängligheten och servicenivån för patienterna.

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot