Publicerad: 15 februari 2017

Tillgänglighet i primärvården

SKL har tillsammans med landstingen tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Under 2017 ska flera landsting/regioner införa och börja använda modellen.

Projektet är en del av en överenskommelse mellan SKL och regeringen. I överenskommelsen står det att SKL under 2017 ska ”stödja landstingen i implementeringen av en utvecklad uppföljning av primärvården och införa utökade möjligheter för uppföljning av primärvården i den nationella väntetidsdatabasen”.

Införa och använda uppföljningsmodellen

SKL har tillsammans med landsting/regioner tagit fram en kvalitetssäkrad nationell modell för att följa upp tillgängligheten i primärvården. Den nya modellen samlar in ny data: remittenttyp, yrkeskategori, medicinskt måldatum, bokningen, form av öppenvårdskontakt, diagnoskoder.

Nu ska den nationella modellen implementeras i flera landsting och börja användas för att utveckla och förbättra tillgängligheten i verksamheten.

Under våren kommer delar av projektgruppen besöka några av de landsting som ska införa modellen. Syftet med besöken är att erbjuda en mötesplats för information, dialog och erfarenhetsutbyte.

Patientupplevd tillgänglighet

I delprojektet Patientupplevd tillgänglighet har projektgruppen undersökt vad invånare tycker är viktigt när det gäller tillgänglighet i primärvården. De intervjuades svar kan sammanfattas i sju perspektiv.

Patienterna tycker det är viktigt att:

  • vården finns till för alla
  • vård ges i rimlig tid
  • den fysiska miljön fungerar för alla
  • information som ges är tydlig och går att förstå
  • få träffa rätt kompetens och mötas med respekt
  • kontakten är flexibel och att det går att boka på flera sätt
  • få en plan för uppföljning och stöd efter besöket

Delprojektrapport för Patientupplevd tillgänglighet (PDF, nytt fönster)

I filmklippet berättar Marie Källman om patientupplevd tillgänglighet.

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot