Publicerad: 17 november 2017

Tillgänglighet i primärvården

SKL har tillsammans med landstingen tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Under 2017 ska flera landsting/regioner införa och börja använda modellen.

Projektet är en del av en överenskommelse mellan SKL och regeringen. I överenskommelsen står det att SKL under 2017 ska ”stödja landstingen i implementeringen av en utvecklad uppföljning av primärvården och införa utökade möjligheter för uppföljning av primärvården i den nationella väntetidsdatabasen”.

Införande av uppföljningsmodellen i landstingen

SKL har tillsammans med landsting/regioner tagit fram en kvalitetssäkrad nationell modell för att följa upp tillgängligheten i primärvården. Den nya modellen samlar in ny data: remittenttyp, yrkeskategori, medicinskt måldatum, bokningen, form av öppenvårdskontakt, diagnoskoder.

I flera landsting pågår förberedelser för att börja använda uppföljningsmodellen. Region Jönköpings län skickar månadsvis in data automatiskt till väntetidsdatabasen enligt den utökade uppföljningsmodellen. Primärvården i Örebro har lämnat in data till testdatabasen, de kommer att analysera sina resultat och därefter arbeta vidare med kvalitén på sin data. Fler landsting har visat intresse och vill få mer information av uppföljningsmodellen.

Nu kan väntetidsdatabasen Sign-e ta emot all data som ingår i den nya uppföljningsmodellen. I klippet visar Lisbeth Isaksson också exempel på vilken information som går att få fram via den nya modellen.

Patientupplevd tillgänglighet

I delprojektet Patientupplevd tillgänglighet har projektgruppen undersökt vad invånare tycker är viktigt när det gäller tillgänglighet i primärvården. De intervjuades svar kan sammanfattas i sju perspektiv.

Patienterna tycker det är viktigt att:

  • vården finns till för alla
  • vård ges i rimlig tid
  • den fysiska miljön fungerar för alla
  • information som ges är tydlig och går att förstå
  • få träffa rätt kompetens och mötas med respekt
  • kontakten är flexibel och att det går att boka på flera sätt
  • få en plan för uppföljning och stöd efter besöket

Delprojektrapport för Patientupplevd tillgänglighet (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot