Publicerad: 28 februari 2018

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för er som arbetar med SIP eller just ska börja.

En fungerande samverkan förenklar för brukaren, personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller landstinget. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad.

Dagens ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn och mångfalden av utförare, offentliga som privata, ställer höga krav på organisationer och dess professioner att skapa en effektiv samordning av insatser som ges till en person som behöver stöd, vård och/eller omsorg. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som landstinget samt huvudmännen emellan.

Webbutbildning och utbildningsmaterial

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram utbildningsmaterial om SIP som du som jobbar i landsting eller kommun kan använda. Utbildningarna kan användas som webbutbildning individuellt, eller så kan ni ladda ner materialet för grupputbildning på arbetsplatsen.

Webbutbildningar i SIP, Uppdrag Psykisk Hälsa

SKL erbjuder också en support där du kan få svar på dina frågor om SIP, Fråga Viveca. Av Viveca kan du också få tips och råd.

Fråga Viveca, support om SIP

SIP för olika målgrupper

Hur man jobbar med SIP behöver anpassas efter vilken typ av insatser personen behöver. Det ser olika ut för olika åldrar och situationer och därför är våra utbildningar inriktade på olika grupper. Det finns också en grundutbildning som är gemensam för allt arbete med SIP, den är bra att använda som första steg.

SIP för äldre

SIP för barn och unga, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

SIP för vuxna, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

SIP för nyanlända och asylsökande, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Principer som arbetet med SIP utgår ifrån

Det finns tre viktiga principer som arbetet med SIP ska utgå ifrån:

  • Samtycke: personen själv ska samtycka till att planen upprättas.
  • Delaktighet: personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
  • Påbörjas utan dröjsmål: arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

Då behöver ni göra en SIP

Ni behöver göra en SIP när:

  • samordning efterfrågas
  • kompetens behövs från flera verksamheter
  • ansvarsfördelning behöver tydliggöras
  • insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
  • en person upplever att hen ”bollas runt”.

SIP på 3 minuter

En film som är framtagen för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot