Publicerad: 1 januari 2019

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja.

En fungerande samverkan förenklar för brukaren, personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen . En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Utbildningar och utbildningsmaterial

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram interaktiva webbutbildningar om SIP. Utbildningarna är framtagna för dig som jobbar i region eller kommun och som möter barn och vuxna som har behov av samordnade insatser.

Webbutbildningar i SIP, Uppdrag Psykisk Hälsa

I höst ger SKL en kostnadsfri SIP-utbildning med utgångspunkt i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utbildningen riktar sig till dig som ska utbilda andra och ges vid tre tillfällen:

Utbildningsdagar om SIP, hösten 2018

Support

SKL erbjuder också en support där du kan få svar på dina frågor om SIP, Fråga Viveca. Av Viveca kan du också få tips och råd.

Fråga Viveca, support om SIP

Verktygsbank

I verktygsbanken för SIP kan kommuner och regioner dela med sig av goda exempel, verktyg, utbildningsmaterial och information som rör SIP. Du kan söka efter andras material eller själv ladda upp eget.

Verktygsbank för SIP, Uppdrag Psykisk hälsas webbplats

SIP för olika målgrupper

Hur man jobbar med SIP behöver anpassas efter vilken typ av insatser personen behöver. Det ser olika ut för olika åldrar och situationer.

SIP för äldre

SIP för barn och unga, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

SIP för vuxna, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

SIP för nyanlända och asylsökande, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Tre lagar reglerar SIP

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. SIP infördes även i denna reglering. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

Samverkan vid utskrivning från sjukhus

Principer som arbetet med SIP utgår ifrån

Det finns tre viktiga principer som arbetet med SIP ska utgå ifrån:

 • Samtycke: personen själv ska samtycka till att planen upprättas.
 • Delaktighet: personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
 • Påbörjas utan dröjsmål: arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

Då behöver ni göra en SIP

En SIP ska göras när:

 • samordning efterfrågas
 • kompetens behövs från flera verksamheter
 • ansvarsfördelning behöver tydliggöras
 • insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
 • en person upplever att hen ”bollas runt”.

SIP på 3 minuter

En film som är framtagen för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Lindström
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot