Publicerad: 18 mars 2019

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Under 2018 etablerar regionerna, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Vad är kunskapsstyrning?

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet.

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

I dagsläget omfattar kunskapsstyrningssystemet regionerna, men målet är att hitta former för arbete med kommunerna också.

Presentation om regioners system för kunskapsstyrning (PPT, öppnas i nytt fönster)

Representanter från regioner

Största delen av arbetet inom kunskapsstyrningen sker i regionerna samt i landets sjukvårdsregioner, med stöd från SKL och i samverkan med staten.

Rekommendation till regioner att etablera en struktur för kunskapsstyrning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Film om kunskapsstyrning

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, om regioners system för kunskapsstyrning.

Samspel för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningssystemet bygger på en organisationsmodell med tre nivåer; mikro, meso och makro. Nivåerna behöver samspela med varandra.

Mikro – vårdteam

Här möter patienter och vårdgivare varandra. Här finns vårdteam, stödsystem och verksamhetschefer. Det är på den här nivån som systemet behöver skapa värde för att få effekt och göra skillnad.

Aktörer och grupperingar på mikronivå ska ha tillgång till och använda bästa möjliga kunskap. Arbete ska fokusera på patienternas behov, och erfarenheter ska spridas vidare i systemet.

Meso – region

På den här nivån finns regioner med hälso- och sjukvårdsledning, sjukvårdsregioner och samarbete med kommuner.

Aktörer och grupper på mesonivå ska stödja vårdgivare i att använda bästa tillgängliga kunskap samt utveckla och förbättra verksamheter på mikronivån. Ledningar på mesonivån behöver följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet med verksamheten.

Makro – nationell nivå

Makronivån är regioner i samverkan, SKL där stödfunktionen för systemet finns och samverkan med staten.

Aktörer och grupperingar på makronivå ska underlätta samverkan mellan huvudmännen och med myndigheter, bland annat så att det blir enklare att ta fram relevanta och användbara kunskapsstöd och sätt att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård.

Kopplingen till Nationella kvalitetsregister

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2018. I den framgår bland annat att kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård och ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Nationella kvalitetsregister

Aktuellt

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot