Publicerad: 19 oktober 2018

Nationella programområden

Det finns 18 nationella programområden (NPO). De ska leda kunskapsstyrningen inom det aktuella området. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Det finns 18 nationella programområden som i sin tur kommer att skapa nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika diagnosområden och vid behov för specifika frågor.

Ledamöter i respektive NPO samt Nationella primärvårdsrådet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. För några programområden ligger värdskapet vid SKL, då finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från SKL.

Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationell stödfunktion

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett respektive NPO.

De nationella programområdens uppdrag

  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
  • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
  • omvärldsbevaka
  • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • nivåstrukturering
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Nationella programområden

Akut vård

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Lisa Kurland

Barn och ungdomars hälsa

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Simon Rundqvist

Cancersjukdomar

Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns)
samt vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen

Ordförande: Beatrice Melin

NPO Cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan.

Regionala cancercentrum i samverkan

Endokrina sjukdomar

Värdskap: Norra sjukvårdsregionen

Ordförande: Tommy Olsson

Kunskapsstöd inom diabetes

Hjärt- och kärlsjukdomar

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Bertil Lindahl

Hud- och könssjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Lena Lundeberg

Infektionssjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Olle Reichard

Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens)

Kvinnosjukdomar och förlossning

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Masoumeh Rezapour Isfahani

Lung- och allergisjukdomar

Värdskap: Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Anders Ullman

Kunskapsstöd inom astma och KOL

Mag- och tarmsjukdomar

Värdskap: Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Hans Törnblom

Medicinsk diagnostik

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: programområde under uppstart

Nervsystemets sjukdomar

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Jesper Petersson

Kunskapsstöd inom stroke

Njur- och urinvägssjukdomar

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Anders Christensson

Psykisk hälsa

Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns)
samt vilande värdskap Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind

NPO psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webb

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: programområde under uppstart

Reumatologiska sjukdomar

Värdskap: Programområde under uppstart

Ordförande: Programområde under uppstart

Rörelseorganens sjukdomar

Värdskap: Västra sjukvårdsregionen

Ordförande: Maziar Mohaddes

Sällsynta sjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Anna Wedell

Tandvård

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Gunnel Håkansson

Äldres hälsa

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: programområde under uppstart

Ögonsjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Anne Odergren

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Göran Laurell

Nationellt primärvårdsråd

Värdskap: SKL samt vilande värdskap Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Emma Spak

Nationellt primärvårdsråd

Kunskapsstöd inom biobank, e-hälsa och levnadsvanearbete

Biobank Sverige

E-hälsa, internetbaserat stöd och behandling

Levnadsvanearbete

Film om nationella programområden

Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande nationellt programområde kvinnosjukvård och förlossning, om vad som är nyttan av att arbeta tillsammans nationellt.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot