Publicerad: 18 oktober 2019

Samverkan för kunskapsstyrning i vård och omsorg

Huvudmännen inom hälso- och sjukvården, myndigheter samt professionsföreträdare har etablerat en struktur för samverkan kring gemensamma frågor om utvecklingen och kunskapsstyrningen av vården.

Kunskapsstyrning är att genom styr-, lednings- och stödåtgärder bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten. Det finns tre huvudkomponenter: Kunskapsunderlag, mätsystem och stöd till förbättring. Samverkan mellan de olika aktörerna på nationell, regional och lokal nivå är en förutsättning för kunskapsstyrning inom vård och omsorg, liksom utveckling av ledarskapets roll.

Att leda för bästa möjliga vård

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning 

Syftet med bildandet av nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK) är att:

  • Patienter har tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet man bor.
  • Hälso- och sjukvården har tillgång till senaste och bästa kunskap vid varje patientmöte.
  • Regionerna har möjlighet att tillvarata sjukvårdens nationella resurser effektivt.

Sedan bildandet av nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning 2008 har huvudmän och myndigheter förbättrat sin samordning kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

Beslut som fattas i NSK är inte formellt eller juridiskt bindande, utan bygger på ett gemensamt ansvar att förankra beslut på hemmaplan. I NSK ingår representanter från de sex sjukvårdsregionerna, representanter från nio myndigheter; E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; samt professionsföreningarna Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med SKL.

Huvudmännens samverkansgrupper

Huvudmännen från sjukvårdsregionerna och kommunerna samverkar i NSK-region för sjukvårdsregionerna, och NSK-socialtjänst för kommuner och län. Tillsammans utgör de beredningsgrupp för de nationella programråden för psykisk hälsa. NSK-R är ledningsgrupp för de övriga nationella programråden, då endast ledamöter från sjukvårdsregionerna sitter med i dessa.

I rollen som ledamot i NSK-R och -S ingår ett ansvar för fortlöpande informationsutbyte, kommunikation och förankring på regional nivå för att knyta ihop det nationella arbetet med det regionala och lokala.

Nationella samverkansgruppen för socialtjänst

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot