Publicerad: 3 maj 2018

Levnadsvanearbete och kunskapsstyrning

Målet för det nationella levnadsvanerådet är att levnadsvanor ska ingå som en naturlig del i hälso- och sjukvården, i arbetet med prevention och behandling av kroniska sjukdomar.

Det finns en positiv utveckling mot bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Samtidigt ökar skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Sedan tidigare finns ett nationellt programråd för levnadsvanor som samarbetade med de tidigare nationella programråden för astma/KOL, diabetes och stroke. Programrådets arbete är nu en del av landsting och regioners system för kunskapsstyrning och går under namnet "Nationellt levnadsvaneråd".

Insatserna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot