Publicerad: 17 oktober 2019

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) har bildats för att leda och samordna landsting och regioners nationellt gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationellt gemensamma strukturer och arbeten.

De nationella samverkansgrupperna är:

 • läkemedel och medicintekniska produkter
 • metoder för kunskapsstöd
 • nationella kvalitetsregister
 • patientsäkerhet
 • strukturerad vårdinformation (under uppstart)
 • uppföljning och analys
 • forskning och Life Science (under uppstart)
 • stöd för utveckling (under uppstart)
 • eventuella tillfälliga satsningar

Ledamöter i respektive NSG (PDF, nytt fönster)

Insatsområden 2019

De nationella samverknasgrupperna startar nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden. Totalt planerar nationella programområden och nationella samverkansgrupper att starta upp ett 40-tal nationella arbetsgrupper under 2019.

Nyhet om årets planerade insatser i NPO och NSG

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, (PDF, nytt fönster)

Läkemedel och medicintekniska produkter

Sakkunnig vid SKL/kontaktperson: Sofie Alverlind, SKL, sofie.alverlind@skl.se
Ordförande: Johan Bratt, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion, Region Stockholm

Samverkansgruppen utgörs av den sedan tidigare etablerade styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel.

Huvudsakligt uppdrag

 • Samverkansgruppen hanterar principiella och strategiska frågor rörande läkemedel och medicinteknik på den landstingsgemensamma nivån.
 • Utgöra styrgrupp, stödja och säkra resurser till det arbete som görs inom landstingens samverkansmodell för läkemedel. Samverkansmodellen omfattar strukturer för landstingsgemensamt ordnat införande av nya läkemedel, rekommendationer och nationella förhandlingar och upphandlingar.
 • Utgöra styrgrupp för ett utvecklingsarbete kring etablering av landstingsgemensam samverkan kring ordnat införande av medicinteknik.

Till samverkansgruppen rapporterar bland annat NT-rådet (nya terapier) som har landstingens och regionernas mandat att avge rekommendationer kring nya läkemedel och, inom en pilotverksamhet, medicintekniska produkter.

Profil ledamöter

 • Ledamöterna är ledande tjänstemän inom landsting/regioner med förståelse för horisontella prioriteringar och läkemedels- och medicinteknikfrågor. Alla hälso- och sjukvårdsregioner samt SKL är representerade.

Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Metoder för kunskapsstöd

Sakkunnig vid SKL/kontaktperson: Sophia Björk, SKL, sophia.bjork@skl.se
Ordförande: Johan Thor, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, Region Stockholm

Huvudsakligt uppdrag

 • Fokus på metod. Ska bidra till att arbetssätt och leveranser inom strukturen är enhetliga och kvalitetssäkrade.
 • Bör utgöra remissinstans för större kunskapsprodukter såsom exempelvis gapanalyser, vårdprogram eller riktlinjer, som programområdena utarbetat.

Profil ledamöter

 • Representanterna för huvudmännen bör ha en funktion eller ansvarig roll för berednings- och beslutsprocesser, implementering och prioriteringsarbete inom det egna landstinget eller regionen.
 • Om representanter för myndigheterna blir aktuellt bör de representera väsentliga metod- eller ämnesområden, såsom HTA-produktion, riktlinjeproduktion och hälsoekonomi.

Nationella kvalitetsregister

Sakkunnig vid SKL/kontaktperson: Karin Sikström, SKL, karin.sikstrom@skl.se
Ordförande: Karin Göransson, SKL.

Huvudsakligt uppdrag

 • Samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO)
 • Tillsätta oberoende expertgrupper för:
  • utarbetande av utvecklade bedömningskriterier
  • principer för ekonomisk fördelning
  • uppföljningssystem av Nationella kvalitetsregister (NKR) och RCO
 • Följa upp registrens följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt hur ekonomiska medel används
 • Ta fram underlag inför ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregisters beslut om ekonomiskt stöd för utveckling, drift och förvaltning av respektive NKR och RCO
 • Stödja programområdenas uppdrag att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister i deras respektive fält
 • Utse expertgrupper som stöd för arbetet
 • Omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor i kvalitetsregisterområdet

Profil ledamöter (sammansättning)

 • Tre från RCO som företräder huvudmännen
 • två företrädare från staten
 • tre representanter från NKR samt en kvalitetsregistersamordnare tillsatt av ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister
 • Ordförande är kvalitetsregistersamordnaren.

Patientsäkerhet

Sakkunnig vid SKL/kontaktperson: Agneta Andersson, SKL, agneta.andersson@skl.se
Ordförande: Charlotta Nelsson, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Region Värmland

Huvudsakligt uppdrag

 • Samverkansgruppen leder och samordnar landsting och regioners nationellt gemensamma arbetet inom området.
 • Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till exempel att;
  • Sammanställa lägesrapporter och genomföra analyser av patientsäkerhetsläget och utvecklingen över tid
  • Stödja ledning och styrning för patientsäkerhet genom t ex nationellt ramverk för patientsäkerhet
  • Stödja utveckling, drift och förvaltning av ett antal evidensbaserade åtgärdspaket som rör patientsäkerhet
  • Tillsammans med samverkansgruppen för uppföljning och analys stödja utveckling, drift och förvaltning av uppföljningssystem kopplat till patientsäkerhet.

Profil ledamöter

 • Bör ha bred förankring och sakkunskap om alla delar inom patientsäkerhetsområdet.
 • Aktuella personer bör vara ansvariga eller ha en övergripande roll för patientsäkerhetsarbetet i det egna landstinget/regionen, och vara kopplade till den högsta ledningen via linjen.

Strukturerad vårdinformation

Sakkunnig vid SKL/kontaktperson: Carolina Jansson, SKL, carolina.jansson@skl.se
Ordförande: Patrik Sundström, SKL.

Huvudsakligt uppdrag

Samverkansgruppens uppdrag är att samordna regioners arbete mot en mer enhetlig informationsstruktur inom/över system- och vårdgivargränser genom att:

 • Identifiera områden och frågor som, utifrån pågående arbete med införande av nya vårdinformationsmiljöer, kräver regiongemensamma ställningstaganden
 • Etablera process för att skyndsamt och kontinuerligt kunna fatta gemensamt överenskomna beslut kring tillämpningar, urval m.m.
 • Initiera och styra arbete inom de arbetsgrupper som etableras med koppling till samverkansgruppen
 • Samarbeta med övriga samverkansgrupper i system för kunskapsstyrning med särskild tyngd på samverkansgrupperna Metoder för kunskapsstöd, Uppföljning och analys och Kvalitetsregister
 • Stödja de nationella programområdena utifrån perspektivet strukturerad vårdinformation
 • Samverka med myndigheter och andra intressenter. Kontaktpersoner bör utses hos de myndigheter som arbetar aktivt inom området (Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket). Detta för att möjliggöra en effektiv samverkan.
 • Bevaka pågående arbete inom området – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
 • Sprida kunskap inom området hälsoinformatik
 • Identifiera, utveckla och sprida gemensamma metoder och arbetssätt
 • Öka kompetensnivån inom området hälsoinformatik
 • Nyttja resurser och kompetens på ett effektivt sätt

Uppföljning och analys

Sakkunnig vid SKL/kontaktperson: Sofia Tullberg, SKL, sofia.tullberg@skl.se, Fredrik Westander, SKL, fredrik.westander@skl.se
Ordförande: Tobias Dahlström, Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, Region Dalarna

Huvudsakligt uppdrag

 • Gruppen ska ha ett operativt fokus, med ett styrnings- och utvecklingsansvar för landsting och regioners nationellt gemensamma arbete inom uppföljning och analysområdet.
 • Fokus på
  • Uppföljningsstöd både till huvudmän och nationella programområden
  • Förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar
  • Presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata
  • Rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och kvalitet
  • Erfarenhetsutbyte mellan landsting

Profil ledamöter

 • Bör ha sakkunskap och ansvarig roll för uppföljning i det egna landstinget eller regionen.
 • Gruppens kompetens ska spegla bredden i uppdraget och avse både hälso- och sjukvårdskvalitet och resursanvändning/kostnader.

Forskning och Life Science

Under uppstart. Uppdragsbeskrivning och profil på ledamöter är under framtagande. Ingen nomineringsprocess har genomförts än.

Stöd för utveckling

Under uppstart.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot