Publicerad: 3 september 2018

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) har bildats för att leda och samordna landsting och regioners nationellt gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationellt gemensamma strukturer och/eller arbeten.

De nationella samverkansgrupperna är:

 • metoder för kunskapsstöd
 • kvalitetsregister
 • uppföljning och analys
 • läkemedel och medicintekniska produkter
 • forskning och Life Science
 • patientsäkerhet
 • eventuella tillfälliga satsningar

Ledamöter i respektive NSG (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läkemedel och medicintekniska produkter

Ordförande: Rita Jedlert, Södra sjukvårdsregionen, Region Skåne, rita.jedlert@skane.se

Huvudsakligt uppdrag

 • Samverkansgruppen leder och samordnar det nationellt gemensamma arbetet inom området – landstingens samverkansmodell för läkemedel, samt att medicinteknik kopplas till uppdraget (utvecklingsarbete utifrån tidigare förstudie).
 • Samverkansgrupp läkemedel/medicinteknik utgörs av den sedan tidigare etablerade styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel (SSL).

Profil ledamöter

 • Bör vara ledande tjänstemän inom landsting/regioner med förståelse för horisontella prioriteringar och läkemedels- och medicinteknikfrågor.

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

Metoder för kunskapsstöd

Ordförande: Johan Thor, Region Stockholm Gotland, Stockholms läns landsting, johan.thor@sll.se

Huvudsakligt uppdrag

 • Fokus på metod. Ska bidra till att arbetssätt och leveranser inom strukturen är enhetliga och kvalitetssäkrade.
 • Bör utgöra remissinstans för större kunskapsprodukter såsom exempelvis gapanalyser, vårdprogram eller riktlinjer, som programområdena utarbetat.

Profil ledamöter

 • Representanterna för huvudmännen bör ha en funktion eller ansvarig roll för berednings- och beslutsprocesser, implementering och prioriteringsarbete inom det egna landstinget eller regionen.
 • Om representanter för myndigheterna blir aktuellt bör de representera väsentliga metod- eller ämnesområden, såsom HTA-produktion, riktlinjeproduktion och hälsoekonomi.

Nationella kvalitetsregister

Ordförande: Marie Lawrence, SKL, marie.lawrence@skl.se

Huvudsakligt uppdrag

 • Samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO)
 • Tillsätta oberoende expertgrupper för:
  • utarbetande av utvecklade bedömningskriterier
  • principer för ekonomisk fördelning
  • uppföljningssystem av Nationella kvalitetsregister (NKR) och RCO
 • Följa upp registrens följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt hur ekonomiska medel används
 • Ta fram underlag inför ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregisters beslut om ekonomiskt stöd för utveckling, drift och förvaltning av respektive NKR och RCO
 • Stödja programområdenas uppdrag att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister i deras respektive fält
 • Utse expertgrupper som stöd för arbetet
 • Omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor i kvalitetsregisterområdet

Profil ledamöter (sammansättning)

 • Tre från RCO som företräder huvudmännen
 • två företrädare från staten
 • tre representanter från NKR samt en kvalitetsregistersamordnare tillsatt av ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister
 • Ordförande är kvalitetsregistersamordnaren.

Patientsäkerhet

Ordförande: informationen uppdateras inom kort.

Huvudsakligt uppdrag

 • Samverkansgruppen leder och samordnar landsting och regioners nationellt gemensamma arbetet inom området.
 • Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till exempel att;
  • Sammanställa lägesrapporter och genomföra analyser av patientsäkerhetsläget och utvecklingen över tid
  • Stödja ledning och styrning för patientsäkerhet genom t ex nationellt ramverk för patientsäkerhet
  • Stödja utveckling, drift och förvaltning av ett antal evidensbaserade åtgärdspaket som rör patientsäkerhet
  • Tillsammans med samverkansgruppen för uppföljning och analys stödja utveckling, drift och förvaltning av uppföljningssystem kopplat till patientsäkerhet.

Profil ledamöter

 • Bör ha bred förankring och sakkunskap om alla delar inom patientsäkerhetsområdet.
 • Aktuella personer bör vara ansvariga eller ha en övergripande roll för patientsäkerhetsarbetet i det egna landstinget/regionen, och vara kopplade till den högsta ledningen via linjen.

Uppföljning och analys

Ordförande: Tobias Dahlström, Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, Landstinget Dalarna, tobias.dahlstrom@ltdalarna.se

Huvudsakligt uppdrag

 • Gruppen ska ha ett operativt fokus, med ett styrnings- och utvecklingsansvar för landsting och regioners nationellt gemensamma arbete inom uppföljning och analysområdet.
 • Fokus på
  • Uppföljningsstöd både till huvudmän och nationella programområden
  • Förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar
  • Presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata
  • Rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och kvalitet
  • Erfarenhetsutbyte mellan landsting

Profil ledamöter

 • Bör ha sakkunskap och ansvarig roll för uppföljning i det egna landstinget eller regionen.
 • Gruppens kompetens ska spegla bredden i uppdraget och avse både hälso- och sjukvårdskvalitet och resursanvändning/kostnader.

Forskning och Life Science

Uppdragsbeskrivning och profil på ledamöter diskuteras. Ingen nomineringsprocess har genomförts än.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot