Publicerad: 24 september 2018

Processtöd för samtliga Nationella programområden fördelat

Vid styrgruppsmötet (SKS) i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning den 21 september beslutades om sjukvårdsregionalt värdskap för flera Nationella programområden som är under uppstart, samt om vilande värdskap för Nationella programområden som för närvarande har värdskap vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Beslutet innebär att alla befintliga Nationella programområden har tilldelats en sjukvårdsregional värd för stöd till programområdet i dess uppgifter och utveckling av vården inom området.

Fördelning efter beslutet

Nationellt programområde

Sjukvårdsregion

Nationellt programområde för cancer (vilande värdskap)

Norra

Nationellt programområde för psykisk hälsa (vilande värdskap)

Västra

Nationellt programområde för äldres hälsa

Uppsala/Örebro

Nationellt programområde för medicinsk diagnostik

Stockholm/Gotland

Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Sydöstra

Nationellt primärvårdsråd (vilande värdskap)

Södra

Vilande värdskap

Värdskapet för de Nationella programområdena cancersjukdomar, psykisk hälsa respektive Nationella Primärvårdsrådet kommer att vara vilande och ligga kvar vid SKL, så länge statliga satsningsmedel i överenskommelse med SKL finns fördelade för dessa.

– Att nu fördela ett vilande värdskap till sjukvårdsregionerna skapar goda möjligheter för en smidig övergång i ett senare skede, så att programområdena kan upprätthålla och fortsätta att utveckla arbetet de gör för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård, säger Mats Bojestig, styrgruppsordförande.

Det vilande värdskapet innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från SKL.

Så fördelas värdskap

Precis som för övriga Nationella programområden har sjukvårdsregionerna skickat in intresseanmälningar för de programområden de anser sig kunna stötta på ett ändamålsenligt sätt för att utveckla vården och minska variationer inom området.

Intresseanmälningarna till värdskapsfördelning har beretts av de sjukvårdsregionala projektledarna eller deras ersättare, med stöd från stödfunktionen vid SKL.

– Det är mycket glädjande att det finns ett brett engagemang och stort intresset i hela landet för att bli värd. Besluten om värdskap har baserats på underlaget i intresseanmälningarna, samt fördelningen av övriga Nationella programområden så att arbetsfördelningen och ansvaret delas mellan landets regioner, säger Mats Bojestig.

Nationellt programområde för levnadsvanor

Styrgruppen beslutade också att göra om värdskapet för Nationellt programråd för levnadsvanor till att gälla för Nationellt programområde för levnadsvanor. Norra sjukvårdsregionen är värd för programområdet.

Reumatologiska sjukdomar blir ett Nationellt programområde

Vid styrgruppens möte beslutades även att det bildas ett eget programområde för reumatologiska sjukdomar, som tidigare har ingått i Nationellt programområde för rörelseorganens sjukdomar. Vid etablering av systemet har det funnits en medvetenhet om att vissa justeringar av områden skulle kunna bli aktuella för att det gemensamma arbetet kring kunskapsstyrning ska vara så ändamålsenlig som möjligt.

Västra sjukvårdsregionen är fortsatt värd för rörelseorganens sjukdomar. Information om intresseanmälan för värdskap samt nominering av ledamöter för reumatologiska sjukdomar kommer att skickas inom kort.

Att vara värd för ett Nationellt programområde

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning bygger på att respektive sjukvårdsregion har ett värdskap för ett eller flera Nationella programområden.

Värdskapet innebär att resurssätta programområdet med processtöd, kompetens och utvecklingskraft, som säkrar arbete i enlighet med vision, målbild och fastställda riktlinjer för gemensamma arbetssätt.I uppdraget ingår även att bistå Nationella programområden med viss uppföljning och analys samt kommunikation nödvändig för att programområdet ska kunna utföra sitt uppdrag.

Ordförandeskapet i Nationella programområden är roterande. De första två åren är ordföranden generellt sett representanten från sjukvårdsregionen som är värd, avvikelser kan förekomma.

I de fall värdskapet för ett programområde ligger vid SKL är uppdraget detsamma som för en sjukvårdsregion.

Kontaktpersoner vid frågor

Vänligen kontakta de sjukvårdsregionala projektledarna vid frågor:

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot