Publicerad: 8 juni 2018

Verkstad av kunskapsstyrning i VGR med modell för lärandesystem

Västra götalandsregionen (VGR) har arbetat fram en modell för att driva hälso- och sjukvårdens utveckling med fokus på kvalitet och utfall för patienten. Modellen kopplar ihop nationellt sammanhållen kunskapsstyrning och det regionala kvalitetsarbetet.

I modellen byggs en kunskapsorganisation upp där arbete i regionala programområden, som speglar de nationella programområden i Landstings och regioners system för kunskapsstyrning, samt så kallade regionala och lokala processteam är centrala. Dessa grupperingar fokuserar på att stödja framtagande av, implementera och utvärdera kunskapsbaserad vård. I sitt arbete får de stöd från kompetensgrupper (till exempel inom omvårdnad och primärvård) samt stödfunktioner som motsvarar nationella samverkansgrupper.

– Den regionala modellen ger oss struktur och visar hur olika delar är beroende av varandra. En viktig del är ansvar, mandat och beslutsnivåer vilket vi kan tydliggöra i modellen, säger Lars Rex, som tillsammans med Tomas Bremholm är samordnare för sammanhållen kunskapsstyrning i VGR.

Bild: Modell för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling – ett lärande system. Klicka för större bild.

Modell för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling – ett lärande system

Hur säkrar ni patientens perspektiv och får med hela vårdkedjan?

– Patienter och vårdens professioner från hela vårdkedjan identifierar tillsammans behov, erfarenheter, synpunkter och idéer. Det är avgörande delar för att finna nya arbetssätt och skapa bättre egenvård. Delaktigheten förstärks också genom ett förhållningssätt där den individuella patientens behov, förmågor och resurser är utgångspunkt för vårdens aktiviteter och insatser. Vår ambition är att arbetssättet ska stödja strukturen i vården för att bli bättre på att involvera patienter och närstående, både i vårdmötet och i att utveckla vården.

Lars Rex. Foto: Bosse Haglund, SÄS

Lars Rex. Foto: Bosse Haglund, SÄS

Vad har mer varit viktigt i framtagandet av modellen?

– Att förankra och skapa förståelse. Vi har lagt mycket tid initialt på att träffa ledningsgrupper, olika områdesgrupper och naturligtvis olika råd och grupper inom nuvarande kunskapsorganisation. Vi har fört dialoger där vi förklarat modellen, men vi har också varit noga med att lyssna på kritik, farhågor och kloka synpunkter. Under 2018 har vi fortsatta dialoger med verksamhetsansvariga för att på bästa sätt koppla linjefunktion med kunskapsorganisation.

Flera regioner står i liknande arbete – vilka tips kan ni ge?

– En framgångsfaktor kan vara att tidigt enas om principer och ta fram en modellbild där inte allt är klart eller fastslaget. Sätt modellen på prov tidigt och tillämpa viktiga delar i den innan det bestäms exakt hur den ska se ut och fungera. Exempelvis, vi skapade tidigt ett regionalt KOL-team i VGR som vi driver som en pilot för att kunna utvärdera modellen och dra lärdomar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot