Publicerad: 5 juli 2019

Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp

Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Det sker bland annat genom att förstärka Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i vilket de nya standardiserade vårdförloppen blir en del av arbetet.

Överenskommelse 2019 om standardiserade vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet (PDF, nytt fönster)

SKL och staten har tecknat en ettårig överenskommelse, men inriktningen är på en satsning för perioden 2019-2021. Överenskommelsen syftar till att standardiserade vårdförlopp ska tas fram och kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering. Enligt överenskommelsen ska standardiserade vårdförlopp till att börja med tas fram inom minst fem nya sjukdomsområden och implementeras i vården 2020.

Standardiserade vårdförlopp ska:

 • kunna inbegripa flera specialiteter
 • kunna starta i primärvården och vid behov innefatta kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänstinsatser
 • kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
 • utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
 • utformas så att de kan följas i de regionernas nya digitala vårdstöd.

Kunskapsorganisationen tar fram nya vårdförlopp inom ytterligare sjukdomsområden för implementeringen 2021. De standardiserade vårdförloppen kommer införas succesivt och implementerings ska öka kommande år.

Arbetet startas upp i omgångar

Standardiserade vårdförlopp planeras tas fram i flera omgångar, varar den första startar i september 2019. Inledningsvis kommer tio områden att starta upp i omgång 1 och dessa standardiserade vårdförlopp ska implementeras med start 2020. Omgång två påbörjas senare under hösten 2019, vilket innebär att ytterligare områden kommer att bli aktuella att utarbetas och sedan implementeras under 2021.

Startar i omgång 1

Ett nationellt programområde i kunskapsstyrningssystemet blir huvudansvarigt för arbetet med respektive standardiserat vårdförlopp. I det ingår att samverka med de aktörer som berörs av den patientprocess som respektive standardiserat vårdförlopp bygger på. Det kan till exempel handla om att samarbeta med andra nationella programområden, patientorganisationer och myndigheter.

Dessa standardiserade vårdfölopp startas arbete med i september 2019

Standardiserat vårdförlopp

Nationellt programområde (NPO) med huvudsakligt ansvar

Hjärtsvikt

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Höftartros

NPO rörelseorganens sjukdomar

Kritisk ischemi

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Kol

NPO lung- och allergisjukdomar

Osteoporos

NPO endokrina sjukdomar

Reumatoid artrit

NPO reumatiska sjukdomar

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

NPO psykisk hälsa

Sepsis

NPO infektionssjukdomar

Stroke

NPO nervsystemets sjukdomar

Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar


 NPO äldres hälsa

 

Patientkontrakt för en sammanhållen vårdplan

Patientkontrakt kommer att vara en central del i arbetet med standardiserade vårdförlopp inom nya områden. Med patientkontrakt menas en sammanhållen plan mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska göra vad, hur och när det ska göras.

Erfarenheter från cancerområdet

Bakgrunden till denna överenskommelse är den tidigare överenskommelsen inom cancer med syfte att korta väntetider och minska regionala skillnader i cancervården. Det har skett genom att utarbeta och införa standardiserade vårdförlopp.

Fördelning av medel 2019

30 miljoner ska gå till att ta fram minst fem standardiserade vårdförlopp inom systemet för kunskapsstyrning. Medlen fördelas lika till de sex sjukvårdsregionerna av SKL.

60 miljoner ska gå till att rusta de sjukvårdsregionala strukturerna för kunskapsstyrning för att kunna implementera nya standardiserade vårdförlopp under 2020. Medlen baserar på befolkningsunderlaget i respektive region.

10 miljoner tilldelas SKL för att koordinera och stödja det nationellt gemensamma arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp

Det ingår att stödja nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning av dessa, samt anpassa dem till digitala vårdinformationssystem.

Aviserade medel för 2020-2021

Regeringen har aviserat medel för att överenskommelsen ska fortgå under åren 2020-2021. Budgeten beslutas årligen och innebär förnyade överenskommelser mellan staten och SKL.

I budgeten för åren 2020 och 2021 är följande medel planerade:

 • 2020 – 300 miljoner kronor
 • 2021 – 500 miljoner kronor

Så redovisas arbetet 2019

SKL ska lämna en skriftlig delrapport till Socialdepartementet den 15 november 2019 där det framgår:

 • vilka standardiserade vårdförlopp som är under framtagande och vilka som bör implementeras 2020
 • inom vilka sjukdomsområden standardiserade vårdförlopp skulle kunna tas fram under 2020 för att sedan implementeras under 2021.

SKL ska lämna en verksamhetsrapport till Socialdepartementet 15 mars 2020.

 • SKL ska redogöra för den samlade verksamheten som bedrivits under 2019 med stöd av bidraget
 • Av verksamhetsrapporten ska framgå hur arbetet har bedrivits med att förbereda verksamheterna i regionerna och sjukvårdsregionerna för att kunna implementera standardiserade vårdförlopp för nya sjukdomsområden från 2020, samt kostnaderna och resultat av arbetet
 • Av rapporten ska även framgå hur standardiserade vårdförlopp aves följas upp och utvärderas.

Frågor och svar

Varför ingår SKL och regeringen denna överenskommelse?

Med överenskommelsen vill SKL och regeringen bidra till en mer jämlik och effektivt hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att stödja det pågående utvecklingsarbetet i regioner och sjukvårdsregioner med ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Där införlivas standardiserade vårdförlopp i systemet för kunskapsstyrning.

Varför är fokus på standardiserade vårdförlopp i överenskommelsen?

Bakgrunden är de positiva erfarenheterna av överenskommelsen inom cancerområdet som har funnits sedan 2015. I det arbetet har det bland annat utarbetats standardiserade vårdförlopp. Det standardiserade vårdförloppet har som syfte att korta tiden mellan misstanke om sjukdom till att starta en behandling.

Vad skiljer sig åt mellan tidigare standardiserade vårdförlopp inom cancer och vad som anges i överenskommelsen för andra diagnoser?

De standardiserade vårdförloppen för nya diagnoser ska kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering. Oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig, nyinsjuknad eller har haft sin sjukdom under längre tid, ska den kunna utredas, behandlas och följas upp. De standardiserade vårdförloppen som tagits fram inom cancerområdet omfattar förloppet från misstanke om sjukdom till första behandling.

Vilka kriterier finns för de nya standardiserade vårdförloppen?

De ska kunna:

 • innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
 • starta i primärvården och vid behov innefatta kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstinsatser
 • omfatta flera specialiteter
 • utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas

utformas så att de kan följa i de nya digitala vårdstöden om utvecklas och upphandlas

Hur många standardiserade vårdförlopp ska utarbetas till att börja med?

Enligt överenskommelsen ska minst fem standardiserade vårdförlopp utarbetas för att implementeras under 2020. Arbete kommer dock att startas upp med tio standardiserade vårdförlopp i september 2019, och ytterligare kommer att startas redan senare samma höst.

Kommer det att tas fram flera standardiserade vårdförlopp?

Enligt överenskommelsen ska ytterligare standardiserade vårdförlopp utarbetas under 2020 som ska implementeras från 2021. Det arbetet påbörjas under 2019.

Vilka är de första standardiserade vårdförloppen som ska utarbetas?

Det gick ut en förfrågan till alla nationella programområden i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. De fick då anmäla sitt intresse för att ta fram standardiserade vårdförlopp. Styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet beslutade vid sitt möte den 27 juni om vilka som valts ut att starta i områng 1 hösten 2019. Dessa listan på webbsidan för överenskommelsen på skl.se. Redan senare under hösten 2019 ska arbete med ytterligare standardiserade vårdförlopp startas.

Vilka diagnoser kan det handla om?

Det handlar i första hand om långvariga och komplexa sjukdomar. I överenskommelsen är följande diagnosområden framlyfta som några möjliga områden att ta fram standardiserade vårdförlopp för: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och KOL. Flera andra diagnosgrupper kommer att bli aktuella.

Vilka är förutsättningarna för att ta fram de första standardiserade vårdförloppen?

Det behövs ett vårdprogram eller liknade att utgå ifrån. Förutsättningarna måste också finnas för att ta fram det standardiserade vårdförloppet under kort tid eftersom de ska börja implementeras med start 2020.

Vem ska ta fram de standardiserade vårdförloppen?

Arbetet ska ske inom ramarna för de nationella programområdena i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och förankras brett i hela landet.

Hur ska arbetet genomföras för de standardiserade vårdförloppen som ska utarbetas under 2020 och implementeras under 2021?

Med start 2019 kommer arbete genomföras med att ta fram nationella vårdprogram som ska ligga till grund för att göra de standardiserade vårdförloppen som tas fram under 2020. Även arbetet med att ta fram nationella vårdprogram sker i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och är i vissa fall redan påbörjat.

Vad är patientkontrakt och hur kommer det in i arbetet med standardiserade vårdförlopp?

Patientkontrakt innebär att en gemensam plan tas fram mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska göra vad, hur och när. Det bidrar till att ansvaret för vården blir tydligt. Patientkontrakt kommer att bli viktig del av arbetet och förutsättningarna för hur det ska genomföras kommer att utarbetas.

Hur vet vi om de standardiserade vårdförloppen används?

Ett särskilt arbete som bland annat bygger på de erfarenheter som finns från cancerområdet kommer att startas upp inom kort för att följa tillämpningen av standardiserade vårdförloppens. Hur och av vilka som kommer att genomföra det arbetet kommer vi att återkomma till när det har blivit klart.

Hur mycket pengar avsätts för arbetet 2019-2021?

Överenskommelsen är för perioden 2019-2021 där budgeten på 100 miljoner kronor är beslutad för 2019. För åren 2020-2021 är det aviserat 300 miljoner för 2020 och 500 miljoner för 2021. Medel beslutas om för respektive budgetår.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot