Publicerad: 27 juni 2018

Styrgrupp och beredningsgrupp

Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkans (SKS) uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner. Till sin hjälp har den NSK-regiongrupp som är beredningsgrupp till styrgruppen.

Styrgrupp

I SKS:s uppdrag ingår att vara ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen:

  • två representanter från landstings- och regiondirektörsföreningen
  • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
  • en representant från SKL
  • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
  • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
  • ledamöter samt ordförande utses av landstings- och regiondirektörsföreningen.

Ledamöter

Mats Bojestig, Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län (HSD) – ordförande

Rita Jedlert, Södra sjukvårdsregionen, Region Skåne (HSD)

Anders Sylvan, Norra sjukvårdsregionen, Västerbottens läns landsting (LD/RD)

Ann Söderström, Västra regionen, Västra Götalandsregionen (HSD)

Kitty Kook Wennberg, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Stockholms läns landsting (HSD)

Jan Grönlund, Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, Landstinget Sörmland (LD/RD)

Hans Karlsson, SKL, avdelningsdirektör vård och omsorg

Sofia Tullberg, SKL, sekreterare

Adjungerade

Bo Svedberg, Region Gävleborg, Ekonomidirektörsnätverket

Christina Jörhall, Region Jönköpings län, Informationsdirektörsnätverket

Vakant, Personaldirektörsnätverket

Magnus Wallinder, Ljungby kommun, ordförande NSK-S

Mari Forslund, SKL, sektionschef kvalitet och uppföljning

Marie Lawrence, SKL, ansvarig för den nationella stödfunktionen samt för kansliet för nationella kvalitetsregister

NSK-regiongrupp, beredningsgrupp

Styrgruppen beslutar om beredningsgruppens sammansättning och omfattning utifrån behov. NSK-Regiongrupp fungerar tills vidare som beredningsgrupp till styrgruppen.

Uppdrag

  • Bereder underlag från NPO:er inför ställningstagande, prioriteringar och beslut i styrgruppen
  • Bidrar till samordning mellan NPO:er och mellan NPO:er och NSG:er
  • Bidrar till att NPO:er tar in flera olika perspektiv i sitt arbete
  • Förankrar pågående arbete ut i respektive region

Ordinarie ledamöter

Västra sjukvårdsregionen

Anna Wallman, VGR, anna.wallman@vgregion.se

Anders Carlqvist, VGR, anders.carlqvist@vgregion.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län, karl.landergren@ltkalmar.se

Mats Bojestig, Region Jönköpings län (ordförande), mats.bojestig@rjl.se

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ylva Nilsagård, Region Örebro län, ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Marianne Van Rooijen, Uppsala läns landsting, marianne.van.rooijen@akademiska.se

Lena Burström, Region Västmanland, lena.burstrom@ltv.se

Stockholm/Gotland sjukvårdsregion

Elda Sparrelid, SLL, elda.sparrelid@sll.se

Björn Wettermark, SLL, bjorn.wettermark@sll.se

Johannes Blom, SLL, Johannes.blom@sll.se

Norra sjukvårdsregionen

Monika Johansson, Landstinget Västernorrland, monika.johansson@lvn.se

Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting, susanne.waldau@vll.se

Södra sjukvårdsregionen

Håkan Friberg, Landstinget Blekinge, hakan.friberg@ltblekinge.se

Christer Lindbladh, Södra sjukvårdsregionen, christer.Lindbladh@skane.se

Ann-Sofi Isaksson, Region Halland, ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot