Publicerad: 24 oktober 2018

Styrgrupp och beredningsgrupp

Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkans (SKS) uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner. Till sin hjälp har den NSK-regiongrupp som är beredningsgrupp till styrgruppen.

Styrgrupp

I SKS:s uppdrag ingår att vara ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen:

  • två representanter från landstings- och regiondirektörsföreningen
  • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
  • en representant från SKL
  • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
  • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
  • ledamöter samt ordförande utses av landstings- och regiondirektörsföreningen.

Ledamöter

Mats Bojestig, Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län (HSD) – ordförande

Anders Sylvan, Norra sjukvårdsregionen, Västerbottens läns landsting (LD/RD)

Kitty Kook Wennberg, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Stockholms läns landsting (HSD)

Rita Jedlert, Södra sjukvårdsregionen, Region Skåne (HSD)

 

Jan Grönlund, Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, Landstinget Sörmland (LD/RD)

Ann Söderström, Västra regionen, Västra Götalandsregionen (HSD)

Hans Karlsson, SKL, avdelningsdirektör vård och omsorg

Sofia Tullberg, SKL, sekreterare

Adjungerade

Bo Svedberg, Region Gävleborg, Ekonomidirektörsnätverket

Christina Jörhall, Region Jönköpings län, Informationsdirektörsnätverket

Vakant, Personaldirektörsnätverket

Magnus Wallinder, Ljungby kommun, ordförande NSK-S

Mari Forslund, SKL, sektionschef kvalitet och uppföljning

Marie Lawrence, SKL, ansvarig för den nationella stödfunktionen samt för kansliet för nationella kvalitetsregister

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen och stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut. Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna.

Ledamöter

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid SKL.

Norra sjukvårdsregionen
Monika Johansson (ordinarie)
Susanne Waldau (ersättare)

Sthlm/Gotland sjukvårdsregion
Johannes Blom (ordinarie)
Björn Wettermark (ersättare)

Sydöstra sjukvårdsregionen
Karl Landergren (ordinarie)
Susanne Yngvesson (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen
Christer Lindbladh (ordinarie)
Sven Oredsson (ersättare)

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
Marianne Van Rooijen (ordinarie)
Per Olov Gustavsson (ersättare)

Västra sjukvårdsregionen
Lars Rex (ordinarie)
Ann-Sofi Isaksson (ersättare)

Stödfunktionen vid SKL
Marie Lawrence ordförande (ordinarie)
Sophia Björk (ersättare)

NSK-regiongrupp

NSK-Regiongrupp är ett näverk för utbyte av erfarenheter och lärande mellan landsting och regioner i kunsakpsstyrningsfrågor. Gruppen bidrar till att arbetet på nationell nivå tar in flera olika perspektiv, samt förankrar pågående arbete ut i respektive region.

Ordinarie ledamöter

Norra sjukvårdsregionen

Monika Johansson, Landstinget Västernorrland, monika.johansson@lvn.se
Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting, susanne.waldau@vll.se

Stockholm/Gotland sjukvårdsregion

Elda Sparrelid, SLL, elda.sparrelid@sll.se
Björn Wettermark, SLL, bjorn.wettermark@sll.se
Johannes Blom, SLL, Johannes.blom@sll.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län, karl.landergren@ltkalmar.se
Mats Bojestig, Region Jönköpings län (ordförande), mats.bojestig@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen

Håkan Friberg, Landstinget Blekinge, hakan.friberg@ltblekinge.se
Christer Lindbladh, Södra sjukvårdsregionen, christer.Lindbladh@skane.se
Ann-Sofi Isaksson, Region Halland, ann-sofi.isaksson@regionhalland.s

 

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ylva Nilsagård, Region Örebro län, ylva.nilsagard@regionorebrolan.se
Marianne Van Rooijen, Uppsala läns landsting, marianne.van.rooijen@akademiska.se
Lena Burström, Region Västmanland, lena.burstrom@ltv.se

Västra sjukvårdsregionen
Anna Wallman, VGR, anna.wallman@vgregion.se
Anders Carlqvist, VGR, anders.carlqvist@vgregion.se

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot