Publicerad: 16 maj 2017

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Landstingen och regionerna arbetar på olika sätt utifrån lokala behov och förhållanden för att nå en god och hållbar tillgänglighet. SKL samordnar ett nationellt nätverk för att sprida metoder, goda exempel och erbjuda mötesplatser för att utbyta erfarenheter.

SKL ansvarar även för nationella projekt som syftar till att stödja det lokala arbetet hos landsting, regioner och kommuner.

Aktuellt under 2017

Under 2017 jobbar SKL med att:

 • Vidareutveckla registrering och inrapportering av väntetider och ledtider.
 • Analysera, presentera och återkoppla resultat från nuvarande uppföljning för att ge landstingen underlag och stöd i arbetet för utveckling och förbättring av tillgängligheten.
 • Utveckla uppföljningen av ledtider inom standardiserat vårdförlopp, SVF, och stödja landstingen i arbetet med implementeringen.
 • Implementera uppföljning av ledtider inom patologi, tillsammans med fler landsting.
  Uppföljning av ledtider inom patologi, cytologi och hematopatologi
 • Ge stöd för att utveckla effektiva flöden för att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting genom att fortsätta arbetet med en nationell analys och uppföljning av vårdtillfällen i sluten vård som bland annat innehåller indikatorerna ”utskrivningsklara, undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar”.
 • Samordna nationella mötesplatser och konferenser, initiera projekt för att utbyta och sprida erfarenhet och kunskap.
 • Stödja landstingen i implementeringen av en utvecklad uppföljning av primärvården, samt införa utökade möjligheter i för uppföljning av primärvården i den nationella väntetidsdatabasen.
  Tillgänglighet i primärvården
 • Ge landstingen stöd för en automatiserad överföring från lokala IT-stöd till den nationella väntetidsdatabasen.
 • Tillgängliggöra information ur den nationella väntetidsdatabasen till Vården i siffror, vantetider.se och 1177.se.

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen

SKL förvaltar en nationell väntetidsdatabas, Väntetider i vården, med landstingens rapporterade väntetider inom primärvård och specialiserad vård. Den ger möjlighet till att följa upp vårdgarantin och utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården.

Väntetider i vården

Bättre flöde i vården

I skriften redovisas resultaten av Bättre flöde i vården som är ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. Projektet har pågått sedan våren 2014 och engagerat 18 landsting och regioner.

Tidning: Bättre flöde i vården (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från konferens om Bättre flöde i vården

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot