Publicerad: 5 oktober 2018

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Landsting och regioner arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKL stödjer landstingen och samordnar ett nationellt nätverk för att sprida metoder och goda exempel samt erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte.

Överenskommelsen "Patientmiljarden, Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården" innehåller uppdrag och mål för SKL:s arbete med att bidra till en bättre tillgänglighet.

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Aktiviteter inom tillgänglighet under 2018

Under 2018 jobbar SKL med att:

 • Vidareutveckla inrapportering, presentation och analys av väntetider och ledtider till den nationella väntetidsdatabasen i enlighet med utvecklade modeller.
 • Tillgängliggöra information ur den nationella väntetidsdatabasen till Vården i siffror, vantetider.se, vården i siffror, cancercentrum.se och 1177.se.
 • Stödja landstingen att implementera uppföljning av ledtider inom patologi.
  Uppföljning av ledtider inom patologi, cytologi och hematopatologi
 • Stödja landstingen att implementera arbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancervården.
  Standardiserade vårdförlopp i cancervården, Cancercentrum.se
 • Stödja landstingen att implementera en utvecklad uppföljning av primärvården.
  Tillgänglighet i primärvården
 • Ge stöd för att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting genom analys och uppföljning av vårdtillfällen som omfattar bland annat indikatorerna ”utskrivningsklara och undvikbar slutenvård”.
  Utskrivningsklara patienter på sjukhus, Väntetider i vården
 • Fortsätta att tillsammans med landstingen utveckla patientkontrakt med utgångspunkt från den pilotverksamhet som har pågått under 2017 inom några landsting.

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen, Väntetider i vården

SKL förvaltar en nationell väntetidsdatabas, Väntetider i vården, med landstingens rapporterade väntetider inom primärvård och specialiserad vård. Den ger möjlighet till att följa upp vårdgarantin och utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården.

Väntetider i vården

Publikationer

Informationsansvarig

 • Harald Grönqvist
  Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot