Publicerad: 24 april 2019

Patientkontrakt – överenskommelse med gemensamt ansvar

Hälso- och sjukvården ställer om till den nära vården. En viktig del i omställningen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård.

Patientkontraktet ska skapa förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samskapande och gemensamt ansvar. Patientkontraktet är inget juridiskt kontrakt utan bör ses som ett kultur- och strukturarbete som ska bidra till bättre delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Patientkontraktet handlar om att i varje möte mellan individen och vården söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för den personen. Konceptet består av fyra delar, baserade på gemensam värdegrund och gemensamt ansvar:

 • Överenskommelse
 • Fast vårdkontakt
 • Överenskommen tid
 • Sammanhållen plan

Testa patientkontrakt i kommunen – Sök extra medel

Nu finns ett erbjudande till landets regioner att söka extra medel för att utveckla konceptet Patientkontrakt tillsammans med kommuner och invånare. För att få del av projektmedlen ska regionen initiera och genomföra utvecklingsarbeten enligt metoden Esther-SimLab.

Erbjudande om extra medel för tester av patientkontrakt (PDF, nytt fönster)

Förstudie om sammanhållen planering

En digital lösning för sammanhållen planering är en framtidsvision där patientens samtliga vårdinsatser ska kunna visualiseras på 1177.se. Syftet är att patienten enkelt ska få överblick över alla insatser och aktiviteter i sina kontakter med vård och omsorg. Det förenklar patientens vardag och ger förutsättningar för delaktighet, samverkan, samordning och tillgänglighet.

Inera har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att inom ramen för Patientkontrakt genomföra en förstudie för att belysa hur en sammanhållen överblick för planering kan möjliggöras utifrån:

 • Beskriva möjligheter och förutsättningar för realisering av en digital lösning för sammanhållen planering inom 1177.se.
 • Beskriva förutsättningar för realisering gällande juridik, lagstiftning, regelverk, verksamhetsprocesser, anslutning och införande, arbetssätt, värdegrund och förändringsledning.

Presentationsbilder Förstudie sammanhållen planering inom 1177.se (PDF nytt fönster)

En referensgrupp kommer att tillsättas från SKL som kommer ha inflytande på genomförandet av förstudien. Förstudien kommer även följas av Regeringens samordnare, för omställningen till God och Nära vård, Anna Nergårdh, som har Patientkontrakt som ett extra delbetänkande i sin utredning. Kontaktperson Harald Grönqvist

Rehabmedicin vid Hallands sjukhus har kulturen och strukturen på plats

– Alla har stöttat mig för att nå mitt mål att komma hem. Jag har en plan och vet mitt nästa steg, så jag är trygg med att det kommer fungera när jag kommer hem. Det säger patienten Bengt Hållvik strax innan har ska åka hem efter en tids vistelse på Rehabiliteringsmedicin vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Att det inte är tur eller tillfällighet att Bengt känner sig trygg och delaktig i sin vård förstår man av fysioterapeuten Ingrid Yngvesson-Burman och överläkaren Karin Rennblad. De berättar om klinikens långsiktiga, systematiska och personcentrerade arbetssätt som gör att de fyra delarna i konceptet Patientkontrakt finns på plats och genomsyrar kulturen. Medverkar gör även chefläkare Birgitta Lagerqvist, som betonar vikten av att ta ett kvitto från patienterna på att de känner sig trygga när de bryggas över till andra vård- och omsorgsgivare.

 

Patientkontrakt och patientsäkerhet går hand i hand

En av strategierna för arbetet med patientkontrakt är att integrera införandet i det som redan pågår. I filmen berättar Per Wiger, som är chefsläkare vid Alingsås sjukhus och som arbetar med Patientsäkerhet på SKL tillsammans med Agneta Andersson, hur patientkontrakt relaterar till patientsäkerhetsarbetet. Enligt Per Wiger klarar de flesta vårdenheter patientsäkerheten inom den egna verksamheten bra.

Det är övergångarna mellan vårdformer och enheter som är den svaga länken. Och där kan införandet av patientkontrakt och ökad personcentrering underlätta för både patienter och vårdgivare att säkerställa att viktig information om patientens vård följer med över gränserna.

 

Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur

Patientkontrakten ska förbättra vårdens delaktighet, samordning, samverkan och tillgänglighet. För att lyckas är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. Klinikchef Dan Eriksson menar att framgångsnyckeln var att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder.

 

Presentationsbilder om patientkontrakt

Presentationsbilder om Patientkontrakt, oktober 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentationsbilder om Patientkontrakt, oktober 2018 (PPT, öppnas i nytt fönster)

Patientkontrakt – bidrar till det vi redan gör

Det finns flera olika planer i vården. Till exempel används sammanhållen individuell vårdplan (SIP) inom psykiatrin och äldreomsorgen och Min vårdplan i cancervården. I filmen förklarar projektledare Anette Nilsson hur dessa planer hänger ihop med Patientkontrakt, tillsammans med de tre samordnarna vid SKL, Maj Rom, Ing-Marie Wieselgren och Beatrice Melin. (06:45 minuter)


Dela era berättelser – upprop till regioner

Kraften i den goda berättelsen kan stärka vårt gemensamma kulturbygge. Vi vill samla och sprida berättelser från både patienter och professionsföreträdare. Berättelser som kan bidra till att synlig- och tydliggöra vad patientkontrakt är i praktiken och vilka värden det skapar. Berättelser som beskriver att patientens egna resurser tas tillvara för att stärka individens egen kraft och frigöra resurser i vården.

Mall för berättelser om Patientkontrakt i vardagen (Word, nytt fönster)

Upprop till regioner att skicka in berättelser om arbetet med patientkontrakt till SKL (PDF, nytt fönster)

Kontaktpersoner för införande av patientkontrakt i regioner (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult
 • Harald Grönqvist
  Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot