Publicerad: 19 september 2018

Patientkontrakt – överenskommelse med gemensamt ansvar

Hälso- och sjukvården ställer om till den nära vården. En viktig del i omställningen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård.

Patientkontraktet ska skapa förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samskapande och gemensamt ansvar. Patientkontraktet är inget juridiskt kontrakt utan bör ses som ett bemötande- och förhållningsätt som ska bidra till bättre delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Patientkontraktet handlar om att alltid söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för individen. Konceptet består av fyra delar, baserade på gemensam värdegrund och gemensamt ansvar:

 • Överenskommelse
 • Fast vårdkontakt
 • Överenskommen tid
 • Sammanhållen plan

Erfarenheter från pilotprojekt om patientkontrakt

Konceptet är framarbetat i ett pilotprojekt som genomfördes 2017 av landstingen i Hallands, Kalmars och Norrbottens län i samverkan med Inera. I projektets slutrapport redovisas erfarenheter och lärdomar från arbetet med utformning av konceptet patientkontrakt.

 • Patienterna är överens om att de kan hantera sina liv och de utmaningar en sjukdom innebär på egen hand, men att de ibland behöver stöd från hälso- och sjukvården.
 • Patientkontrakt kan bidra till att patienter får den vård de behöver inom rimlig tid, oavsett egen förmåga att själva ta kontakt med hälso- och sjukvården eller att samordna vård- och omsorgsinsatser.
 • Under projekttiden genomfördes en studie i en verksamhet som implementerat pilotprojektets koncept. Det framkom att för att lyckas krävs en solid värdegrund med ett engagerat ledar- och medarbetarskap.

Slutrapport Patientkontrakt, projekt i tre landsting/regioner, januari 2018 (PDF, nytt fönster)

SKL stödjer utveckling av patientkontrakt

För att stödja införandet av patientkontrakt över hela landet har SKL startat ett nätverk –Lärandeforumi vilket samtliga län deltar.

Syftet med lärandeforum

 • Ge stöd till uppbyggnad av ett integrerat kompetensteam för det lokala införandet
 • Erbjuda en arena för nationellt erfarenhetsutbyte, lärande, kunskapsbyggande och inspiration

Uppföljning och mätning ska genomföras genom att

 • Visualisera på olika sätt hur införandet av konceptet patientkontrakt sker i landet
 • Visualisera effektmått utifrån nationella patientenkäten.

Kommunikativt stöd ska ges genom att

 • Paketera budskap och tillhandahålla underlag
 • Fånga upp och sprida lärande, kunskapsbyggande och berättelser som kan vägleda det fortsatta arbetet
 • Ta fram berättelser som beskriver värdet av patientkontrakt ur både patientens och vårdgivarens perspektiv.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot