Publicerad: 17 februari 2017

Uppföljning av första linjen för barn och unga

I ett pilotprojekt har en nationell modell för uppföljning av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa arbetats fram. Arbete pågår med att förbättra modellen och genomföra mätningar, i syfte att förbättra tillgängligheten.

Nationell modell för uppföljning av första linjen

Under 2013 startade ett utvecklingsarbete med 17 piloter från olika verksamheter. En viktig del i arbetet var att verksamheterna beskrev sina första linjeansvar för barn och unga och identifierade möjliga mätpunkter. Resultatet blev en nationell modell för uppföljning av första linjen.

Mätningarna påbörjades under 2014 och under tiden har definitioner och anvisningar utvärderats och förbättrats. Bland annat har justeringar av mätpunkterna genomförts under 2016. Idag deltar omkring 35 verksamheter i mätningen av tillgänglighet inom första linjen.

Mätning av tillgänglighet inom första linjen, Uppdrag Psykisk Hälsa

Vad innebär första linjen?

Med tillgänglighet till första linjen avses tillgänglighet till den funktion eller verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat problem.

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Privatpersoner

Privatpersoner som vill veta vilka Första linjen-mottagningar som finns inom kommunen eller landstinget hittar informationen på 1177.se.

Sök mottagning på 1177.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot