Publicerad: 4 januari 2018

Följa upp ledtider inom patologi, cytologi och hematopatologi

Under 2015 genomförde SKL ett projekt som hade till uppgift att ta fram en nationell modell för uppföljning av ledtider inom patologi, cytologi och hematopatologi. September 2016 startade etapp två av projektet med syfte att kvalitetssäkra modellen.

Kvalitetssäkring av modellen kommer att genomföras i form av pilottester, där ett antal verksamheter testar hur modellen fungerar i praktiken.

Följande landsting planerar att testa den framtagna modellen:

  • Landstinget Västernorrland
  • Landstinget i Värmland
  • Landstinget i Kalmar län
  • Örebro läns landsting
  • Jönköpings läns landsting

I uppdraget ingår att:

  • Stödja deltagande landsting i implementering av framtagen modell
  • Ta fram en webbtjänst för inrapportering av data i enlighet med framtagen modell
  • Tillhandahålla anvisningar och teknisk specifikation gentemot landsting för datauttag och leverans av uppgifter i enlighet med modellen
  • Ta fram gränssnitt för hur uppföljningen ska återföras och presenteras

Uppföljning inom patologi förbättrar för patienten

Patologi är en viktig process för att ställa diagnos, ge underlag för beslut om behandling och för att kunna ge en effektiv sjukvård. Att få kunskap om ledtider inom patologi ger verksamheter möjlighet till jämförelser med andra och utgör underlag för utveckling samt uppföljning av tillgängligheten.

Modellen för uppföljning som SKL tagit fram ska ge underlag som bidrar till ökad nytta, transparens och förbättrad tillgänglighet för patienten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot