Publicerad: 20 oktober 2014

Gemensamt framtagna regler

Etikreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad
transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydligare
ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bland annat
avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.

Denna tydliggörs bland annat genom att den ordning som idag råder att industrins möjlighet att finansiera femtio procent av medarbetarnas resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens, utgår från och med 2015.

I och med detta försvinner också ansvaret för industrin att dokumentera godkännandet från arbetsgivaren om deltagande i sammankomst. Under 2014 gäller en övergångs­lösning där 50 procentsregeln kvarstår, för att ge såväl hälso-och sjukvården som industrin möjligheter att planera för den nya situationen.

Fem principer genomsyrar samarbetet

Förutom ovanstående införs fem övergripande principer som ska genomsyra samarbetet: Nyttoprincipen, transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och dokumentationsprincipen.

Det tydliggörs bland annat att regelverket även gäller högre befattningshavare i tjänstemanna­organisationen. Ytterligare tydliggörs möjligheten för industrin att bjuda på en måttfull måltid i samband med sammankomst. Det införs tydligare regler runt industrins möjligheter och skyldigheter att erbjuda produkt- och serviceinformation, gällande sponsring av sammankomster i industrins, vårdens och tredje parts regi samt runt marknadsundersökningar, upphandling och donationer.

Det åligger parterna i överenskommelsen att verka för att respektive organisations medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna. Parterna är överens om att gemensamt följa upp regelverket en gång per år i syfte att vid behov justera dem.

Beslut från SKL:s styrelse

SKL:s styrelse har tagit beslut under 2013 om rekommendationer om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler, diarienummer 13/1806

Frågor och svar om samverkansregler

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot