Publicerad: 29 januari 2019

Överenskommelse läkemedelskostnader 2019

Formerna för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är för närvarande föremål för översyn. En utredning (dir 2016:95) ledd av Toivo Heinsoo lämnade sitt slutbetänkande i januari 2019.

Parterna, staten och Sveriges Kommuner och Landsting, är mot bakgrund av översynen eniga om vikten av att bibehålla ett nationellt prissättningssystem för läkemedel under den tid som översynen pågår och om vikten av att ha så långsiktiga förutsättningar som möjligt, innan nya former för finansiering, subvention och prissättning är på plats. Därför har parterna enats om att utformning och upplägg av 2017 års överenskommelse ska gälla även för 2018-2019. Det innebär bland annat att inga återbäringsavtal för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska tecknas mellan enskilda landsting och läkemedelsföretag under 2019. Avtal framtagna inom ramen för landstingens gemensamma samverkan kring läkemedel eller avtal efter upphandling enl. LOU påverkas inte av denna restriktion.

Överenskommelsen innebär att ersättningen till landstingen för 2019 fastställs genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, såväl för förmånen som för läkemedel vid behandling av hepatit C. För 2019 års överenskommelse gäller prognosen som fastställdes i oktober 2018. SKL bereds möjlighet att löpande följa prognosarbetet och att lämna synpunkter. I det arbetet medverkar sakkunniga från flera landsting.

Ersättningen för 2019 omfattar totalt 29 680 miljoner kronor varav läkemedelsförmånerna utgör 27 032 miljoner kronor och läkemedel för behandling av hepatit C 1 028 miljoner kronor. Utöver detta får landstingen som tidigare 1 620 miljoner kronor för vissa andra ersättningar, bl.a. för vissa förbrukningsartiklar, dostjänsten, överföringar till slutenvård med mera. Ersättningsnivån blir 1 891 miljoner kronor högre än ersättningen för 2018.


Överenskommet belopp 2019 (miljoner kronor)

Läkemedelsförmånen

27 032

Övrigt

1 620

Hepatit C

1 028

Totalt

29 680


I ersättningsmodellen ingår precis som tidigare år även en vinst- och förlustmodell som utlöses om det årliga utfallet avviker med mer än 3 procent.

Statsbidraget minskas med 10,5 miljoner kronor som för landstingens räkning istället utbetalas till SKL för vidareförmedling till Ehälsomyndigheten. Detta avser landstingens nyttjande av de s.k. SOL-tjänsterna, det vill säga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel.

Parterna är som tidigare överens om att dela på den återbäring inom läkemedelsförmånerna som av landstingen gemensamt framtagna riskdelnings- och återbäringsavtal inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete resulterar i. För 2019 gäller samma fördelning av återbäringen som 2018, landstingen kommer kunna tillgodoräkna sig 60 procent av återbäringen och resterande 40 procent tillfaller staten.

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2019 - SKL:s Ekonominytt nr 1 2019 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot