Publicerad: 12 december 2018

Nationell läkemedelslista

Riksdagen har fattat beslut om att en lag om nationell läkemedelslista ska gälla från den 1 juni 2020. SKL och Inera arbetar gemensamt för att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för landsting, regioner och kommuner i det arbete som väntar.

Senast den 1 juni 2022 ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan. Detta innebär ett stort förändringsarbete som omfattar många aktörer. Landsting, regioner och kommuner kommer att behöva bygga om förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel. Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling.

Fakta om nationella läkemedelslistan

Register hos E-hälsomyndigheten

Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos e-hälsomyndigheten. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning.

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret. På sidan finns även tidigare förstudier samt frågor och svar.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Film: Vad är nationell läkemedelslista och vad är den inte?

Bilder: Vad är nationell läkemedelslista? (PDF, nytt fönster)

Film: Vilka aktörer är inblandade på nationell nivå och vem gör vad?

Bilder: Nationella aktörer (PDF, nytt fönster)

Skillnader för vården

För vården innebär läkemedelslistan bland annat:

 • Åtkomst även till ”vanliga” förskrivningar, det vill säga inte bara dosläkemedel
 • Ny hantering av spärrar och samtycken
 • Lite mer information och mer struktur
 • Uppdatering vid ordinationsändring
 • Möjlighet att ändra i alla förskrivningar
 • Möjligt se narkotiska läkemedel utan samtycke
 • Koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel

SKL:s och Ineras roll är att samla och stötta

SKL och Inera vill göra det möjligt för landsting, regioner och kommuner att kunna dela erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Fokus för SKL:s och Ineras arbete kommer att vara de frågor där kommuner, landsting och regioner behöver särskilt stöd och där det är aktiviteter på nationell nivå som kan tillgodose behoven.

Målet med SKL:s och Ineras arbete under 2018 har varit att få en tydligare bild av bland annat:

 • vad införandet av nationella läkemedelslistan innebär för landsting, regioner, kommuner samt för SKL och Inera
 • vilken typ av stöd som landsting, regioner och kommuner kommer att behöva för att införandet ska gå så smidigt som möjligt och ge så mycket nytta som möjligt
 • vilka frågor som blir särskilt relevanta att få svar på för kommunerna
 • vilken aktör som ansvarar för vad i de olika delarna i förberedelsefas, utveckling och införande
 • vilka risker och hinder som finns för ett införande av nationella läkemedelslistan.

Film: Nuläget – vad har vi gjort hittills och vilka frågor bevakar vi just nu?

Bilder: Nuläget (PDF, nytt fönster)

Film: Mer om SKL:s roll, Ineras roll och hur vi kan stötta kommuner, landsting och regioner

Bilder: SKL:s och Ineras roll samt stöd till kommuner, landsting och regioner (PDF, nytt fönster)

Samarbetsrum

Som stöd i det lokala arbetet utser kommuner, landsting och regioner kontaktpersoner. För kontaktpersonerna och andra som arbetar med nationella läkemedelslistand, har SKL etablerat ett virtuellt samarbetsrum. I samarbetsrummet finns utrymme för diskussioner och att dela erfarenheter, mallar eller andra dokument. Det är också här SKL och Inera lägger ut aktuell information från oss och övriga nationella aktörer. För att bli medlem: mejla kontaktuppgifter till Olof Raab, olof.raab@skl.se.

Frågor och svar om nationella läkemedelslistan

Här har vi samlat frågor och svar om nationell läkemedelslista ur olika perspektiv. Frågesamlingen fylls på efterhand.

Frågor och svar nationell läkemedelslista

SKL och Inera undersöker förutsättningar för information om rekvisitionsläkemedel

Läkemedel som ges direkt i vården (rekvisitionsläkemedel) kommer inte att finnas med i nationella läkemedelslistan. Staten menar att ansvaret för att dela den informationen ligger på hälso- och sjukvården och att informationen rent juridiskt inte får finnas i registret. Även andra uppgifter, till exempel om vaccinationer, kommer att saknas.

Det innebär att ett ännu bredare förändringsarbete kommer att behövas i hälso- och sjukvården om det så småningom ska bli möjligt att dela information om patientens samtliga läkemedel.

Inera och SKL kartlägger behov, förutsättningar, förhoppningar och möjligheter för att i ett senare skede eventuellt påbörja ett sådant arbete.

Lägesrapport i arbetet

Vid en webbsändning den 7 december 2018 gav SKL, Inera och E-hälsomyndigheten en lägesrapport från arbetet. Magnus Åsén, programledare hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp det nya registret, beskrev bland annat hur myndigheten arbetar på strategisk och operativ nivå, hur samarbetet med andra aktörer ser ut samt tidplan och aktiviteter. Bland annat kommer E-hälsomyndigheten att genom olika typer av testytor kunna erbjuda berörda aktörer att testa och ge synpunkter på funktionaliteter i det nya registret/läkemedelslistan.

Vissa bilder kan vara svåra att uppfatta i sändningen, titta gärna på bilderna i bildserien nedan.

Bilder som visades i webbsändningen (PDF, nytt fönster)

Berörda tjänster

Flera av de nationella tjänster och pågående projekt som Inera ansvarar för, berörs också av införandet av nationella läkemedelslistan:

Läkemedelsförteckning (1177 Vårdguidens e-tjänster, vårdpersonalens åtkomst)

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil

Pascal för beställning av dosläkemedel

Nationell patientöversikt, NPÖ

Stöd till säker läkemedelsprocess

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Olof Raab
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot