Publicerad: 8 september 2015

Vägledande rekommendationer för nya terapier, NT-rådet

NT-rådets uppgift är att ge rekommendationer till landstingen om förhållningssätt till nya läkemedel. Syftet är att se till att nya läkemedel används på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt i hela landet.

Den offentliga vårdens resurser är begränsade och för de gemensamma skattemedlen ska ge så mycket nytta som möjligt till patienterna, måste landstingen prioritera. Genom NT-rådet kan samma prioriteringar gällande nya läkemedel göras i alla landsting och regioner.

NT-rådet är utsett av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer och ledamöterna har mandat att företräda sina sjukvårdsregioner.

Etisk plattform

NT-rådet beslutar om rekommendationer baserat på den etiska plattformen som antagits av riksdagen. Den innehåller tre etiska principer i hierarkisk ordning:

  • Människovärdesprincipen - vården ska respektera alla människors lika värde
  • Behovs- och solidaritetsprincipen - mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten
  • Kostnadseffektivitetsprincipen - innebär att en rimlig relation mellan kostnader och nytta, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet ska eftersträvas.

Det betyder att NT-rådet ibland behöver säga nej till ett läkemedel, exempelvis om priset är så högt att man riskerar att tränga undan annan vård till patienter med större behov.

Rekommendationer av NT-rådet

Jämlik läkemedelsbehandling

För att patienter i hela landet på ett jämlikt sätt ska få tillgång till ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling, samverkar landstingen i en nationell process för introduktion av nya läkemedel. Landstingens Samverkansmodell är den gemensamma organisation som bland annat arbetar med detta. NT-rådet har en viktig roll i den genom att bedöma hur nya läkemedel som ska införas nationellt, avge rekommendationer och följa upp de läkemedel som introducerats.

Landstingens samverkansmodell läkemedel

De läkemedel som NT-rådet hanterar är i regel sådana som bedöms ha en potentiell påverkan på vården, till exempel för att de innebär en hög kostnad, kan leda till behov av strukturella förändringar i vården eller där det finns kvarstående osäkerhet efter godkännande kring effekt och biverkningar. Rekommendationerna gäller framförallt läkemedel som ges inom slutenvården och som inte förskrivs på recept eller ingår i högkostnadsskyddet.

Samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en viktig samarbetspartner för NT-rådet. TLV gör de hälsoekonomiska värderingar som krävs för att bedöma om ett läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet men också värderingar av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet som ligger till grund för NT-rådets rekommendationer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot