Publicerad: 1 april 2015
Prenumerera på Läkemedel

Samverkansmodell för läkemedel

Alla landsting och regioner har frivilligt anslutit sig till en samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel.

Samverkansmodell för läkemedel SKL

Målsättningen är en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet. Värdefulla läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål.

Samverkansmodellen gör att sjukvårdshuvudmännen kan fatta välgrundade och snabba beslut om användning av nya och mer kostsamma läkemedel.

Inom samverkansmodellen uppträder landstingen gemensamt som köpare och kravställare, vilket kan leda till bättre läkemedelspriser och därmed mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Består av fyra funktioner

NT-rådet för vägledande rekommendationer

NT-rådet har landstingens mandat att avge rekommendationer till landstingen om användning av nya läkemedel. Beslutar också om vilka läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande inom samverkansmodellen.

NT-rådet och vägledande rekommendationer

Livscykelfunktionen – utan spaning ingen aning

Livscykelfunktionen möjliggör framförhållning i införandet av nya läkemedel genom att kartlägga kommande läkemedel åt landstingen. Koordinerar landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokoll för läkemedel med hög angelägenhetsgrad och följer upp dessa.

Marknadsfunktionen - för marknadsbevakning och upphandlingssamverkan

Marknadsfunktionen arbetar strategiskt och bevakar läkemedelsmarknaden och stöttar landstingen med gemensamma avtalsmallar, gemensam prisdatabas och identifierar upphandlingsmöjligheter.

Förhandlingsdelegationen – för ökad prispress

Förhandlingsdelegationen har mandat från landstingen och för tillsammans med TLV trepartsöverläggningar om priser med läkemedelsföretagen.

Samverkansmodellen har en beställarstyrgrupp, bestående av sex hälso- och sjukvårdsdirektörer och en handläggare från SKL. Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Östergötland utför tillsammans Livscykelfunktionens och Marknadsfunktionens arbete på uppdrag av alla landsting och regioner.

SKL har ett samordnande kansli för samverkansmodellen som helhet och som också koordinerar NT-rådet och förhandlingsdelegationen.

Publikation

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot