Publicerad: 20 juli 2017

Nationell läkemedelsstrategi

Den nationella läkemedelstrategin ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. SKL och regeringen har tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet tagit fram den nationella läkemedelsstrategin.

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har funnits sedan 2011 och syftar till att skapa en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet.

Den nationella läkemedelsstrategin för 2016-2018 har visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018, läkemedelsverket.se (PDF, nytt fönster)

Till strategin knyts en handlingsplan som revideras årligen. Handlingsplanen för 2017 innehåller 19 aktiviteter som är fördelade på tre målområden. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Handlingsplan 2017, läkemedelsverket.se (PDF, nytt fönster)

En högnivågrupp driver arbetet

Arbetet med läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter samt en representant från landsting och regioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot