Publicerad: 5 oktober 2018

Vaccinbrist

Det råder brist på vaccin mot bland annat kikhosta. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket följande åtgärder för att säkra tillgången på vaccin på kort sikt men också på lång sikt.

  • Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting står bakom en gemensam rekommendation om att vaccin bör prioriteras till spädbarn.
  • För att de barn som har störst risk för att utsättas för tuberkulossmitta ska kunna få vaccin har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer.
  • För att bedöma ersättningsvaccin bjuder Kommentus in till ett möte med representanter från sin expertgrupp, Folkhälsomyndigheten och leverantörerna. Därefter kan Folkhälsomyndigheten ta fram ett förslag till hantering för avstämning med verksamheterna genom Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Om rekommendationen pekar på ett lämpligt ersättningsvaccin ser Sveriges Kommuner och Landsting till att licensansökan inkommer till Läkemedelsverket på sedvanligt sätt.
  • För att förbättra förutsättningarna att säkra tillgången på vaccin på kort sikt har Sveriges Kommuner och Landsting föreslagit att rekommendera landstingen att göra en volymuppskattning för år 2016 och år 2017 så fort som möjligt.
  • SKL och Folkhälsomyndigheten tar tillsammans fram ett förslag till projektplan till en förstudie för att säkerställa vaccin på lång sikt. Syftet med förstudien är att belysa vad som har varit bra och mindre bra i tidigare upphandling, expertgruppens roll och mandat, nuvarande organisation i respektive landsting/region och kommun vad gäller volymuppskattning, beställning och leverans av vaccin samt för och nackdelar med olika strategier inför kommande upphandling.

Beslut om projektplanens genomförande tas i landstingens befintliga beslutsstruktur för vaccin. Förstudien ska utmynna i förslag till en eller flera modeller för att säkerställa tillgången till vaccin.

Rekommendation prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin (PDF, nytt fönster)

Rekommendation gällande prioritering av pentavalent vaccin (PDF, nytt fönster)

Inköp och avtal

Landstingen har ett tydligt uppdrag vad gäller inköp och avtal. SKL Kommentus Inköpscentral har från landstingen haft uppdrag att upphandla vacciner inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. I det uppdraget ingår att ta fram ramavtal, från vilka alla landsting har möjlighet att avropa.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt samordningsansvar. I grunduppdraget ligger ansvar för att bedöma lämpligheten av alternativa läkemedel som ersätter vaccin vid brist i programmen och göra anpassningar i nationella program i samråd med Läkemedelsverket samt göra prioriteringar för hur vaccin kan användas vid bristsituationer.

Rapport till Läkemedelsverket

Anmälan om kritiska bristsituationer ska göras av läkemedelsföretagen till Läkemedelsverket som kan gå ut med riskkommunikation till hälso- och sjukvården.

Läkemedelsverket för en dialog om alternativa läkemedel inom ramen för godkända läkemedel. Läkemedelsverket har på departementets uppdrag tagit fram två rapporter (2013, 2015) bland annat vad gäller bristsituationer.

Läkemedelsverket granskar och beslutar om inkomna licensansökningar. Licens är ett försäljningstillstånd till ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. 

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot