Publicerad: 29 september 2017

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKL och regeringen är resultatet av områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Här ges en överblick över aktuella överenskommelser.

Kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra år tre av den nationella satsningen 2015-2018 för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor, varav 407 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

gunilla.gunnarsson@skl.se

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKL har tillsammans med regeringen träffat en överenskommelse som rör förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Satsningen pågår mellan 2015-2019. Den omfattar 511 miljoner kronor 2017, varav 490 miljoner fördelas till landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till primärvården).
Målen är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, och jämlik vård inom förlossningssjukvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa. 

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

eva.estling@skl.se

Läkemedelsförmånerna

SKL och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till landstingen för läkemedelsförmånerna för 2017. Bidraget omfattar totalt 25,9 miljarder kronor vilket även bland annat innefattar 70 procent av ersättningen för hepatit C. I överenskommelsen regleras även principerna för kommande bidrag 2018 och 2019.

Kostnader för läkemedel

Mikael.svensson@skl.se

Män och jämställdhet

Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Destruktiva och begränsande normer för manlighet drabbar både kvinnor och män. Därför fortsätter regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting under 2017 den satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar som inleddes 2016. Överenskommelsen omfattar 8 miljoner kronor. Fokus ligger på våldsförebyggande arbete, hälsa och utbildning.

Maskulinitet och jämställdhet

love.nordenmark@skl.se

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017

Insatserna för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar innefattar arbetet med nationellt kliniskt kunskapsstöd, uppföljningssystemet PrimärvårdsKvalitet, utvecklingen av nya arbetssätt i projektet Flippen i primärvården, utvecklingsinsatser kopplade till de nationella programråden samt stöd till ledarskapet vad gäller att leda utifrån patientresultat.

Övriga områden är patientsäkerhetsarbete, tillgänglighetsarbete, arbete med uppföljning och öppna jämförelser samt vissa aktiviteter inom läkemedelsområdet. Överenskommelsen omfattar 124,75 miljoner kronor varav 53 miljoner kronor fördelas till landstingen för insatserna inom ramen för kronisk sjukdom i primärvården.

Primärvård, kunskapsstyrning

bodil.klintberg@skl.se

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017. Överenskommelsen omfattar totalt 232 miljoner kronor, varav landstingen bidrar med 100 miljoner kronor och staten 92 miljoner kronor. Resterande 40 miljoner kommer från landstingens outnyttjade medel som ackumulerats under satsningen 2012-2016. Medlen ska användas till grundanslag till registren (185 miljoner kronor), sex regionala registercentrumorganisationer (29 miljoner kronor), nationellt kansli, uppföljning av kvaliteten i primärvården och nationellt program för datainsamling (18 miljoner kronor).

Stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017

Överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Under 2016 har en överenskommelse träffats om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Detta har varit en del av regeringens satsning på den s.k. professionsmiljarden, som löper under åren 2016-2018. Nu har även överenskommelse för 2017 och 2018 beslutats.

Överenskommelsen omfattar IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare, smartare användning av medarbetarnas kompetens och stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Överenskommelsen omfattar totalt 976 miljoner kronor för 2017 respektive 2018.
Av dessa är 655 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen. Syftet med medlen är att de ska användas inom de tre områdena ovan. 300 miljoner kronor avsätts för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Medel ges även till SKL för att stödja landsting och regioner inom vissa specificerade områden.

Gunilla Thörnwall Bergendahl berättar om Professionsmiljarden

Professionsmiljarden (PDF, nytt fönster)

gunilla.thornwallbergendahl@skl.se

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa. Överenskommelsen gäller för 2017 men målsättningen finns att träffa en överenskommelse även 2018 och 2019. Överenskommelsen omfattar 780 miljoner kronor som fördelas till kommuner och landsting, 60 miljoner kronor till utvecklingsarbete samt ytterligare 45 miljoner för inrättandet av regionala resurscenter.

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

ing-marie.wieselgren@skl.se

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 - 2018

Syftet med överenskommelsen är att ge landstingen/regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågorna för att uppnå en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess för att främja kvinnors och mäns återgång i arbete. Överenskommelsen är tvåårig och omfattar 1,44 miljarder kronor per år. Av dessa är 500 miljoner avsatta för ersättning till landstingen för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och cirka 730 miljoner för landstingens utvecklingsarbete inom olika områden.

Arbetet med överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 - 2018

anna.ostbom@skl.se

Överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan behöver i vissa fall fördjupade medicinska utredningar (FMU) för att kunna göra en rättssäker prövning av sjukpenningärenden. I väntan på en ny lag inom området har SKL och regeringen ingått en ny överenskommelse om FMU som gäller från 1 november 2016 och under hela 2017. Överenskommelsen innebär att staten reserverar medel för att ersätta landsting som, inom föreskriven tid, levererar försäkringsmedicinska utredningar efter beställning från Försäkringskassan. Ersättning utgår för landstingets faktiska kostnader och totalt 291,5 miljoner kronor är avsatta för detta.

Arbetet med överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

anna.ostbom@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot