Publicerad: 29 februari 2016

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKL och regeringen är resultatet av områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Här ges en överblick över aktuella överenskommelser.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en lång tradition av att ingå överenskommelser med staten. Överenskommelserna har olika upplägg och karaktär; några löper under en treårsperiod och omförhandlas årligen.

Cancervård, kortare väntetider 2015-2018

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra år två av den nationella satsningen 2015-2018 för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. Överenskommelsen för 2016 omfattar totalt 444 miljoner kronor, varav 406 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården och överenskommelsen

Satsningar för kortare väntetider i cancervården

Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2016

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till utvecklingen av en evidensbaserad praktik – för god kvalitet inom socialtjänsten. Överenskommelsen gäller för 2016 och omfattar 25 mkr varav 18 mkr kommer att utbetalas till de regionala samverkans- och stödstrukturerna i respektive län för fortsatt utvecklingsarbete inom regionalt prioriterade områden. Det innebär en fördelning om 800 tkr till 18 län och 1,2 mkr till Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Övriga medel kommer att gå till nationell samordning av utvecklingsarbetet inom BoU samt stöd till NSK-S och programråd.

Arbetet med evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Evidensbaserad praktik – för god kvalitet inom socialtjänsten 2016 (PDF, nytt fönster)

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015 - 2016

SKL och staten har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor. Den största delen i överenskommelsen är ett stimulansbidrag till landstingen om 375 miljoner kronor 2016, och 200 miljoner kronor för 2015, i syfte att stärka främst förlossningsvården, och då i första hand genom insatser för kompetensförsörjning och stärkt bemanning.

Överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa (PDF, nytt fönster)

Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Män och jämställdhet 2015-2016

Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor. Motsvarande rörelse av män mot kvinnodominerade fält är förhållandevis blygsam. Överenskommelsen omfattar 10,75 miljoner kronor som ska användas för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Överenskommelsen om män och jämställdhet (PDF, nytt fönster)

Nu sätter vi fokus på män i jämställdhetsarbetet

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar med mera, 2016

Överenskommelsen omfattar stöd till primärvården, utvecklingsinsatser kopplade till de nationella programråden, patientsäkerhetsarbetet, tillgänglighetsarbetet, arbetet med öppna jämförelser samt vissa aktiviteter utifrån nationella läkemedelsstrategin och för medicintekniska produkter. Överenskommelsen omfattar 108,45 miljoner kronor varav 48 miljoner kronor fördelas till landstingen för insatserna inom ramen för kronisk sjukdom.

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mm (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregister 2012-2016

Överenskommelsen löper över fem år och gäller finansiering, organisation och åtgärder för att öka användningen i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning.

Arbetet med Nationella kvalitetsregister och överenskommelse 2012-2016

Överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

En överenskommelse har träffats om satsningar för effektivare resursanvändning, den sk ”professionsmiljarden”. 950 miljoner kronor utbetalas 2016 till landstingen för utvecklingsområdena bättre administrativa stöd (inklusive it-stöd),
effektivare arbetsfördelning och en ändamåls¬enlig planering för framtida kompetensförsörjning. Överenskommelse ska tecknas även 2017 och 2018.

Professionsmiljarden (PDF, nytt fönster)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa. Överenskommelsen gäller för 2016 men målsättningen finns att träffa överenskommelser även 2017 och 2018. Överenskommelsen omfattar 65 miljoner kronor som går till utvecklingsarbete samt 780 miljoner kronor som fördelas till kommuner och landsting.

Arbetet med riktade insatser inom området psykisk hälsa och överenskommelse 2016

Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016

SKL och staten har tecknat en ettårig överenskommelse som omfattar både den tidigare sjukskrivningsmiljarden och stimulansmedel för rehabiliteringsinsatser. Den nya överenskommelsen byter namn till ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016”. I samband med detta försvinner den tidigare rehabiliteringsgarantin. Ett nytt område, psykisk ohälsa och smärta, kommer istället att ingå överenskommelsen. Totalt avsätts 1,5 miljarder kronor varav 500 miljoner kronor utgörs av stimulansmedel för rehabiliteringsinsatser och 690 miljoner kronor till för landstingens insatser inom olika områden.

Arbetet med överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016

Överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

SKL och staten har tecknat två överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar som sträcker sig till 31 oktober 2016. Den 1:a november planeras en ny lag att träda i kraft som ersätter överenskommelserna.

Syftet med överenskommelserna är att landstingen ska tillhandahålla olika utredningar då Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning i de fall ärendet är mer komplicerat och det inte är tillräckligt med ett läkarintyg. Ersättning utgår för de faktiska kostnaderna och totalt är drygt 210 miljoner kronor avsatta.

Arbetet med överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot