Publicerad: 21 maj 2019

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKL och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner.

2019 års överenkommelser är försenade

Förhandlingarna om överenskommelserna för 2019 är uppskjutna på grund av regeringsbildningen och dess konsekvenser. Aktuell information läggs ut löpande på denna sida.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKL och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa mellan 2015 - 2022. Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor till regionerna.

Målet är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Överenskommelse om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Överenskommelsen, den så kallade professionsmiljarden, omfattar IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare, smartare användning av medarbetarnas kompetens och stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Överenskommelsen omfattar totalt 976 miljoner kronor för 2017 respektive 2018.
För 2018 avsätts 651 miljoner kronor som stimulansmedel till landstingen. 300 miljoner kronor avsätts för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Medel ges även till SKL för att stödja landsting och regioner inom vissa specificerade områden.

Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Överenskommelsen Goda förutsättningar för vårdens medarbetare är en förstärkning av den så kallade professionsmiljarden och omfattar 1 999 miljoner kronor, varav 1975 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för satsningar inom följande områden:

 • Se över arbetsvillkor genom att se över arbetets organisering och förhållandet mellan arbetstider och arbetsbörda
 • Erbjuda kompetensutveckling eller vidareutbildning till alla kategorier av vårdpersonal
 • Öka bemanning
 • Utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (PDF, nytt fönster)

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Syftet är att nå ut mer till barn och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation, med sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, och att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen.

Överenskommelsen omfattar flera insatsområden med olika belopp. Delen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården är 2019 på 122 miljoner kronor. Totalt med alla insatsområden omfattar överenskommelsen 186, 8 mkr.

I överenskommelsen ingår även:

 • Mot en säkrare vård, inklusive Strama (6,5 mkr)
 • Klagomålshantering (9 mkr)
 • Läkemedel (6,3 mkr)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta sjukdomar (10 mkr)
 • Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar (30 mkr)
 • Sexuell och reproduktiv hälsa (3 mkr)

Överenskommelsen Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Överenskommelse om en patientmiljard

Målet med överenskommelsen om en patientmiljard 2018 är att bidra till utvecklingen av tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas vårdinsatser. Satsningen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra tillgängligheten till primärvården samt en mer patientcentrerad vård genom samordning, kontinuitet och helhetssyn. Överenskommelsen inriktas mot införandet av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården samt att stödja införandet av patientkontrakt.

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 miljard kronor. Av de totala medlen är 980 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen.

Fördelning av medlen sker i relation till befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 31 december 2017. Överenskommelsen omfattar också 9 miljoner kronor till SKL för arbetet med väntetidsdatabasen och 9 miljoner kronor för utvecklingsarbetet med patientkontrakt.

Överenskommelse patientmiljarden (PDF, nytt fönster)

Treårig satsning på stöd till jämställdhet och kvinnofrid

SKL har träffat en överenskommelse med regeringen om en treårig satsning på stöd till jämställdhetsarbete och arbete för kvinnofrid i kommuner och landsting 2018-2020.

Syftet är att stärka samverkan mellan staten, SKL, kommuner och landsting, att stärka stödet till jämställdhetsarbete i kommuner och landsting, samt att stärka stödet till arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Överenskommelsen omfattar 20 miljoner kronor per år, varav 15 miljoner kronor ska stärka stödet till kvinnofridsarbetet, därav 9 miljoner kronor till de regionala stöd- och samverkansstrukturerna för kommunernas socialtjänst (RSS).

Stärkt stöd till arbete för jämställdhet och kvinnofrid

Kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2018 genomföra det avslutande året av den fyraåriga nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården.

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447,5 miljoner kronor, varav 391 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen.

Målet med cancersatsningen och överenskommelsen är att förbättra tillgängligheten inom cancervården, minska de regionala skillnaderna och åstadkomma en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.

I första hand ska det ske genom fortsatt införande av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp, som ska korta vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och start av behandling och ge en mer sammanhållen vårdprocess för patienten.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

Läkemedelsförmånerna

SKL och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till landstingen för läkemedelsförmånerna för 2019. Bidraget omfattar totalt 29,7 miljarder kronor vilket även bland annat innefattar 70 procent av kostnaden för hepatit C-läkemedel.

Överenskommelse läkemedelsförmånerna 2019

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2019.

Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor, varav regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten 100 miljoner kronor.

Nationella kvalitetsregister ska enligt Överenskommelsen användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

Standardiserade vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet

Med överenskommelsen vill SKL och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att stödja det pågående utvecklingsarbetet i regioner och sjukvårdsregioner med ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Där införlivas standardiserade vårdförlopp i systemet för kunskapsstyrning.

De standardiserade vårdförloppen för nya diagnoser ska kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering.

Överenskommelsen för 2019 omfattar 100 miljoner kronor varav 60 miljoner går till regionerna, 30 miljoner till sjukvårdsregionerna och 10 miljoner till SKL för att koordinera och stödja arbetet. Överenskommelsen gäller för 2019 men omfattar även åren 2020-2021.

Överenskommelsen Standardiserade vårdförlopp

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen omfattar totalt 1 414 000 000 kronor i syfte att stimulera kommuner och landsting/regioner, enskilt eller i samverkan, att fortsätta ett långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området.  Det är en ökning med 529 miljoner kronor.

Överenskommelsen omfattar flera delar. Merparten utgör stimulansmedel till landsting och i viss utsträckning kommuner. Vid sidan av detta finns en satsning på att skapa förutsättningar för att stärka och stimulera det lokala och regionala brukarinflytandet. Vidare finns också fortsatta medel till SKL för att stödja utvecklingsarbetet hos huvudmännen samt att fortsätta arbetet med resurscentra, som påbörjades 2017. 

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Uppdrag psykisk hälsa

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019

Syftet med överenskommelsen är att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att uppnå en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete.

Överenskommelsen är ettårig och omfattar 1,326 miljarder kronor. Av dessa avsätts 500 miljoner för ersättning till regionerna för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och 715 miljoner för regionernas utvecklingsarbete inom olika områden.

Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019


Informationsansvarig

 • Åsa Sandgren Åkerman
  Biträdande sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot