Publicerad: 19 januari 2018

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKL och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner.

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Syftet är att nå ut mer till barn och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation, med sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, och att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen.

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 122 miljoner kronor, varav 120 miljoner fördelas till landstingen. Målsättningen är att träffa liknande överenskommelser för 2019 och 2020.

Överenskommelsen omfattar även delarna:

  • Mot en säkrare vård, inklusive Strama
  • Förbättrad läkemedelsinformation
  • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta sjukdomar
  • Främja uppföljningen inom primärvården – primärvårdsKvalitet
  • Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelsen Ökad tillgänglighet i barnhälsovården (PDF, öppnas i nytt fönster)

tyra.warfvinge@skl.se

asa.sandgren.akerman@skl.se

Kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2018 genomföra det avslutande året av den fyraåriga nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården.

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447,5 miljoner kronor, varav 391 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen.

Målet med cancersatsningen och överenskommelsen är att förbättra tillgängligheten inom cancervården, minska de regionala skillnaderna och åstadkomma en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.

I första hand ska det ske genom fortsatt införande av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp, som ska korta vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och start av behandling och ge en mer sammanhållen vårdprocess för patienten.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

beatrice.melin@skl.se

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKL har tillsammans med regeringen träffat en överenskommelse som rör förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Satsningen pågår mellan 2015-2019.

Den omfattar 511 miljoner kronor 2017, varav 490 miljoner fördelas till landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till primärvården).

Målen är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, och jämlik vård inom förlossningssjukvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa. Förhandlingar inför överenskommelsen 2018 pågår.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

eva.estling@skl.se

Läkemedelsförmånerna

SKL och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till landstingen för läkemedelsförmånerna för 2017.

Bidraget omfattar totalt 25,9 miljarder kronor vilket även bland annat innefattar 70 procent av ersättningen för hepatit C. I överenskommelsen regleras även principerna för kommande bidrag 2018 och 2019.

Kostnader för läkemedel

Mikael.svensson@skl.se

Överenskommelsen om en patientmiljard

Målet med överenskommelsen om en patientmiljard 2018 är att bidra till utvecklingen av tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas vårdinsatser. Satsningen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra tillgängligheten till primärvården samt en mer patientcentrerad vård genom samordning, kontinuitet och helhetssyn. Överenskommelsen inriktas mot införandet av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården samt att stödja införandet av patientkontrakt.

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 miljard kronor. Av de totala medlen är 980 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen.

Fördelning av medlen sker i relation till befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 31 december 2017. Överenskommelsen omfattar också 9 miljoner kronor till SKL för arbetet med väntetidsdatabasen och 9 miljoner kronor för utvecklingsarbetet med patientkontrakt.

Harald.Gronqvist@skl.se

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2018.

Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor, varav landstingen bidrar med 100 miljoner kronor och staten 100 miljoner kronor.

Medlen ska användas till grundanslag till registren, sex regionala registercentrumorganisationer, nationell stödfunktion inklusive nationellt program för datainsamling samt registerservice på Socialstyrelsen.

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

Marie.Lawrence@skl.se

Överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Överenskommelsen, den s.k. professionsmiljarden, omfattar IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare, smartare användning av medarbetarnas kompetens och stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Överenskommelsen omfattar totalt 976 miljoner kronor för 2017 respektive 2018.
Av dessa är 655 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen. 300 miljoner kronor avsätts för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Medel ges även till SKL för att stödja landsting och regioner inom vissa specificerade områden.

Professionsmiljarden (PDF, nytt fönster)

asa.Sandgren.akerman@skl.se

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen omfattar totalt 1 414 000 000 kronor i syfte att stimulera kommuner och landsting/regioner, enskilt eller i samverkan, att fortsätta ett långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området.  Det är en ökning med 529 miljoner kronor.

Överenskommelsen omfattar flera delar. Merparten utgör stimulansmedel till landsting och i viss utsträckning kommuner. Vid sidan av detta finns en satsning på att skapa förutsättningar för att stärka och stimulera det lokala och regionala brukarinflytandet. Vidare finns också fortsatta medel till SKL för att stödja utvecklingsarbetet hos huvudmännen samt att fortsätta arbetet med resurscentra, som påbörjades 2017. 

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Uppdrag psykisk hälsa

ing-marie.wieselgren@skl.se

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

Syftet med överenskommelsen är att ge landstingen/regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågorna för att uppnå en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess för att främja kvinnors och mäns återgång i arbete.

Överenskommelsen är tvåårig och omfattar 1,44 miljarder kronor per år. Av dessa är 500 miljoner avsatta för ersättning till landstingen för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och cirka 730 miljoner för landstingens utvecklingsarbete inom olika områden.

Arbetet med överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 - 2018

anna.ostbom@skl.se

Överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan behöver i vissa fall fördjupade medicinska utredningar (FMU) för att kunna göra en rättssäker prövning av sjukpenningärenden. I väntan på en ny lag inom området har SKL och regeringen ingått en ny ettårig överenskommelse om FMU som gäller från 1 januari 2018. Överenskommelsen innebär att staten reserverar medel för att ersätta landsting som, inom föreskriven tid, levererar försäkringsmedicinska utredningar efter beställning från Försäkringskassan. Ersättning utgår för landstingets faktiska kostnader, överenskommelsen omfattar totalt 250 miljoner kronor.

Arbetet med överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

anna.ostbom@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot