Publicerad: 23 december 2016

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKL och regeringen är resultatet av områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Här ges en överblick över aktuella överenskommelser.

Kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra år tre av den nationella satsningen 2015-2018 för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor, varav 407 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKL och staten har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor. Den största delen i överenskommelsen är ett stimulansbidrag till landstingen om 375 miljoner kronor 2016, och 200 miljoner kronor för 2015, i syfte att stärka främst förlossningsvården, och då i första hand genom insatser för kompetensförsörjning och stärkt bemanning. Förhandlingar om en fortsättning pågår.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Män och jämställdhet

Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor. Motsvarande rörelse av män mot kvinnodominerade fält är förhållandevis blygsam. Överenskommelsen omfattar 10,75 miljoner kronor som ska användas för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Förhandlingar om en fortsättning pågår.

Maskulinitet och jämställdhet

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017

Insatserna för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar innefattar arbetet med nationellt kliniskt kunskapsstöd, uppföljningssystemet PrimärvårdsKvalitet, utvecklingen av nya arbetssätt i projektet Flippen i primärvården, utvecklingsinsatser kopplade till de nationella programråden samt stöd till ledarskapet vad gäller att leda utifrån patientresultat.

Övriga områden är patientsäkerhetsarbete, tillgänglighetsarbete, arbete med uppföljning och öppna jämförelser samt vissa aktiviteter inom läkemedelsområdet. Överenskommelsen omfattar 124,75 miljoner kronor varav 53 miljoner kronor fördelas till landstingen för insatserna inom ramen för kronisk sjukdom i primärvården.

Primärvård, kunskapsstyrning

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017. Överenskommelsen omfattar totalt 232 miljoner kronor, varav landstingen bidrar med 100 miljoner kronor och staten 92 miljoner kronor. Resterande 40 miljoner kommer från landstingens outnyttjade medel som ackumulerats under satsningen 2012-2016. Medlen ska användas till grundanslag till registren (185 miljoner kronor), sex regionala registercentrumorganisationer (29 miljoner kronor), nationellt kansli, uppföljning av kvaliteten i primärvården och nationellt program för datainsamling (18 miljoner kronor).

Stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017

Överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

En överenskommelse har träffats om satsningar för effektivare resursanvändning, den sk ”professionsmiljarden”. 950 miljoner kronor utbetalas 2016 till landstingen för utvecklingsområdena bättre administrativa stöd (inklusive it-stöd),
effektivare arbetsfördelning och en ändamålsenlig planering för framtida kompetensförsörjning. Överenskommelse ska tecknas även 2017 och 2018. Förhandlingar om en fortsättning pågår.

Professionsmiljarden (PDF, nytt fönster)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa. Överenskommelsen gäller för 2017 men målsättningen finns att träffa en överenskommelse även 2018 och 2019. Överenskommelsen omfattar 780 miljoner kronor som fördelas till kommuner och landsting, 60 miljoner kronor till utvecklingsarbete samt ytterligare 45 miljoner för inrättandet av regionala resurscenter.

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 - 2018

Syftet med överenskommelsen är att ge landstingen/regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågorna för att uppnå en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess för att främja kvinnors och mäns återgång i arbete. Överenskommelsen är tvåårig och omfattar 1,44 miljarder kronor per år. Av dessa är 500 miljoner avsatta för ersättning till landstingen för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och cirka 730 miljoner för landstingens utvecklingsarbete inom olika områden.

Arbetet med överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 - 2018

Överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan behöver i vissa fall fördjupade medicinska utredningar (FMU) för att kunna göra en rättssäker prövning av sjukpenningärenden. I väntan på en ny lag inom området har SKL och regeringen ingått en ny överenskommelse om FMU som gäller från 1 november 2016 och under hela 2017. Överenskommelsen innebär att staten reserverar medel för att ersätta landsting som, inom föreskriven tid, levererar försäkringsmedicinska utredningar efter beställning från Försäkringskassan. Ersättning utgår för landstingets faktiska kostnader och totalt 291,5 miljoner kronor är avsatta för detta.

Arbetet med överenskommelser om försäkringsmedicinska utredningar

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot