Publicerad: 5 oktober 2018

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående.

Undersökningsföretaget CMA Research genomför undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Arbetet leds och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Resultat för 2017

Den 6 mars 2018 publiceras resultat samt årsrapport för genomförd undersökning från 2017. Undersökningen har genomförts i samtliga landsting och regioner utifrån ett nationellt gemensamt frågeformulär.

Resultaten publiceras på webbplatsen Vården i siffror

Sammanfattad rapport om 2017 års Hälso- och sjukvårdsbarometer

Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats uti­från tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlings­metod. Syftet med förändringen är att få ett mer modernt insamlingssätt som bidrar till att få bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Ett flertal metodmässiga för­ändringar har medfört att resultatjämförelser med tidigare års Vårdbarometern inte genomförs.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell un­dersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, folkbokförda i respektive landsting eller re­gion. Undersökningen har genomförts med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via en digital webbenkät och via telefonintervjuer.

Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten. Frågorna berör bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende för hälso- och sjukvården, at­tityder till väntetider samt huruvida vården ges på lika villkor. Totalt har 41 479 svar samlats in under 2016. De flesta landsting och regioner har valt att samla in 1 000 svar och några har valt ett större antal.

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lo­kalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas ar­bete med att planera, leda och styra hälso- och sjuk­vården.

Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående. Resultaten avser även att komplettera övrig uppföljning inom hälso- och sjukvården, till exempel Nationell Patientenkät.

Nationell patientenkät

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Biträdande sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot