Publicerad: 15 februari 2018

Vårdbarometern 2010-2015

Tidigare Vårdbarometern var en befolkningsundersökning som under 2010-2015 genomfördes nationellt gemensamt med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplat till hälso- och sjukvårdsbarometern.

Datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer, med personer 18 år och äldre. Intervjuerna utgick från ett gemensamt nationellt framtaget frågeformulär, i vissa fall kompletterat med landstingsspecifika frågor.

Syftet var att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och inställningar i olika frågor som ett underlag för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden samt att fånga hur invånarnas uppfattning utvecklades sig över tid i relation till insatser som syftat till att förbättra hälso- och sjukvården, såväl lokalt som nationellt.

Årsrapport för Vårdbarometern från 2015 års mätning

Vårdbarometern genomfördes även årligen under 2001-2009. För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården har förändringar av metod och frågeformulär gjorts över tid. År 2010 gjordes en mer genomgripande förändring vilket påverkar möjligheten till jämförelser över tid.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot