Publicerad: 5 oktober 2018

Resultat och sammanställning Nationell Patientenkät

Resultaten från den nationellt gemensamma primärvårdsmätningen 2015 visar att medborgarna har ett generellt gott helhetsintryck av primärvården.

80 procent av alla tillfrågade ställer sig positiva till att rekommendera sin hälso- vårdcentral till någon annan. Resultaten visar även på att en stor del av besökarna upplever bemötandet som väldigt gott.

Patienterna ges i stor utsträckning möjlighet att ställa de frågor de önskar och upplever att de får svar som de förstår. Ett område patienterna upplever har förbättringspotential är kontinuitet och koordinering. 17 % av de tillfrågade uppger exempelvois att de inte fick träffa den läkaren de önskade vid sitt senaste primärvårdsbesök. 

Ta del av resultat på webbplatsen Nationell Patientenkät

En mellanårsmätning

Nationell Patientenkät genomförs nationellt gemensamt vartannat år inom primärvården. Under hösten 2014 valde 13 av 21 landsting och regioner att genomföra en så kallad mellanårsmätning. Syftet är få ett underlag för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter.

Sammanlagt fick drygt 210 000 patienter, från 899 vårdcentraler, möjlighet att uttala sig om det läkarbesök de varit på under september månad. Närmare 110 000 personer, 51,4%, valde att svara på enkäten.

Deltagande landsting och regioner: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland.

Uppföljning av patientlagen

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas. Nationell Patientenkät ger en möjlighet för landstingen och verksamheterna att följa upp i vilken mån patienterna upplever att den nya lagens intentioner uppfylls. Det ger även ett underlag för förbättringsarbete utifrån aktuella dimensioner kopplat till att stärka patientens ställning så som bemötande, delaktighet och information.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Emami
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot