Publicerad: 4 maj 2015

Patientlagen i praktiken – en baslinjemätning

SKL välkomnar den första lägesrapporten om hur vården under hösten 2014 arbetade med att förbereda sig inför den nya patientlagen, som gällt sedan 1 januari i år.

Regeringen har gett Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att under kommande år följa patientlagens införande utifrån ett medborgar- och patientperspektiv.

- När uppföljningen av denna baslinjemätning kommer är jag säker på att flera av de utvecklingsområden rapporten pekar på, verkligen kommer att ha utvecklats, säger Hans Karlsson avdelningschef, avdelningen för vård och omsorg.

Hans Karlsson bedömer att genomslaget för den nya patientlagen kommer att variera, beroende på vilket område i lagen det handlar om.

- Det är glädjande att myndighetens rapport visar att verksamhetschefer är väl insatta i lagen, det pekar på att den också kommer att implementeras fullt ut, säger han.

Rapport Patientlagen i praktiken, en baslinjemätning, Myndigheten för Vårdanalys

Stora valmöjligheter

Det som ställer störst krav på förändring handlar om att patienter ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

- Det tycker vi är bra, men vi måste hitta fungerande rutiner, både när det gäller ersättning mellan de olika landstingen och hur landstingen ska informera patienterna om möjligheten att välja öppenvård i hela Sverige, säger Hans Karlsson.

Fortsatt arbete under 2015

Under 2015 kommer SKL att arbeta vidare tillsammans med landstingen. Detta är några av arbetsuppgifterna:

  • Bistå landstingen och regionerna med stöd och service i form av information och svar på frågor om tillämpning av patientlagen och riksavtalet för utomlänsvård.
  • Fokus kommer under året att ligga mer på att bistå landstingens strävan att få reellt genomslag i det konkreta patientmötet och mindre på regeltolkning.
  • Följa utvecklingen av tillämpningen av patientlagen, bland annat genom de årliga lägesrapporter som publiceras av Vårdanalys och initiera eventuella åtgärder med anledning av detta.
  • SKL kommer, i nära samverkan med berörda landstingsnätverk, att följa och vid behov stödja arbetet med att utveckla formerna för listning över landstingsgränser inom primärvården.

Ute i landstingen fortsätter man sitt arbete med att ta fram informationsmaterial till vårdpersonalen och medarbetare i landstingen. 1177 Vårdguiden genomför också ett arbete, med information till invånare och patienter samt till vårdpersonal om hur de kan använda sig av 1177.se.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot