Publicerad: 17 augusti 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras.

Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §). Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

  • Samtycke - personen själv ska samtycka till att planen upprättas.
  • Delaktighet - personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
  • Påbörjas utan dröjsmål - arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

När behövs och används SIP?

När det finns behov av samordning. Exempel på när SIP kan användas:

  • När samordning efterfrågas.
  • När kompetens behövs från flera verksamheter.
  • När ansvarsfördelning behöver tydliggöras.
  • När insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning.
  • När en person upplever att hen ”bollas runt”

Vilka ska delta i arbetet?

All anställd personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns. Situationen och personens behov styr vilka som ska delta med att upprätta planen.

Vid upprättande av planen kan verksamhetsföreträdare med beslutsmandat om insatser delta samt andra som man bedömer behövas. Närstående kan delta, om det är lämpligt och personen själv vill det.

Var kan SIP upprättas?

Genom fysiska möten i kommunens eller landstingets lokaler eller i personens hem om den så önskar.

Med hjälp av telefon- och webbmöten. Att använda sig av tekniska lösningar för att mötas är ett sätt att försäkra sig om att mötet verkligen blir av trots långa avstånd eller tidsbrist. Ofta känner då de involverade redan till personens situation och behov av insatser.

SIP på 3 minuter

En film som är framtagen för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Bakgrund SIP

Dagens ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn och mångfalden av utförare, offentliga som privata, ställer höga krav på organisationer och dess professioner att skapa en effektiv samordning av insatser som ges till en person som behöver stöd, vård och/eller omsorg. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som landstinget samt huvudmännen emellan.

En fungerande samverkan förenklar för personen själv och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att samordna insatser som ges av kommunen eller landstinget.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot