Publicerad: 1 januari 2019

Mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första punktprevalensmätningen (PPM) hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både regioner och kommuner.

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling. Sedan 2016 har det tillkommit ett åttonde steg där korta naglar fria från nagellack ingår.

Resultat från mätningarna 2018

Resultat visas i interaktiva diagram, Microsoft Power BI

Diagrammen beskriver följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler i kommuner och regioner. Diagrammen visas på fem flikar med möjlighet att filtrera genom fasta val eller genom att klicka direkt i diagrammen.

Landstingens resultat

2018 års mätningar visar att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom landstingen ökar mot föregående år. Drygt 22 800 medarbetare har ingått i observationsstudien. Andelen med full följsamhet i samtliga steg ligger på 74,1 procent jämfört med föregående år 73,1 procent (exkl. rättspsykiatrin).

Andelen korrekta klädregler i samtliga steg ligger på 93,4 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 77,9 procent. Det steg som visar lägst följsamhet är desinfektion av händer före patientnära arbete vilken ligger på 84,9 procent.

Resultat ppm av följsamhet BHK landstingen PowerPoint (PPT, nytt fönster)

Kommunernas resultat

Resultaten från de kommuner som mätt basala hygienrutiner och klädregler visar att följsamheten i samtliga steg ligger på 48,6 procent jämfört med 48,3 procent föregående år. Drygt 7 800 medarbetare har observerats inom kommunerna. Andelen korrekta klädregler i samtliga steg ligger på 83 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 54,5 procent.
Ett förbättringsområde är steget desinfekton före patientnära arbete där årets mätning visar 63,6 procent följsamhet.

Resultat ppm av följsamhet BHK kommuner PowerPoint (PPT, nytt fönster)

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och landsting. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot